Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Starania PS UG o dodatkowe dni wolne w okresie świątecznym

Parlament Studentów UG zwrócił się do JM Rektora prof. dra hab. Bernarda Lammka z prośbą o ogłoszenie dni rektorskich w okresie świątecznym. Niestety Kolegium Rektorskie było temu przeciwne i w związku z tym JM Rektor postanowił nie ogłaszać dni rektorskich.

W najbliższym czasie Parlament Studentów UG zwróci się do Dziekanów z prośbą o ogłoszenie w okresie świątecznym godzin dziekańskich.