Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Parlament Studentów UG w sprawie miejsc parkingowych na terenie Uczelni

W związku z sygnałami o zbyt małej liczbie dostępnych miejsc parkingowych na terenie Uczelni, napływającymi od studentów UG, w tym od Rady Samorządu Studentów Wydziału Prawa i Administracji, Parlament Studentów UG zwrócił się do władz Uniwersytetu Gdańskiego z wnioskiem o podjęcie działań, mających na celu udostępnienie studentom UG większej liczby miejsc parkingowych na terenie Uczelni.

Władze Uczelni mają już plany rozwiązania tego problemu i wkrótce zaczną te plany realizować, o czym niezwłocznie będziemy informować.