Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Zmiana zasad rozdziału środków finansowych przeznaczanych z puli Parlamentu Studentów UG na działalność studenckich kół naukowych, organizacji studenckich, grup studentów i studentów indywidualnych w roku 2016

Parlament Studentów UG w porozumieniu z Prorektorem ds. Studenckich prof. Józefem Włodarskim i prodziekanami właściwymi ds. studenckich postanowił zmienić zasady rozdziału środków finansowych przeznaczanych z puli Parlamentu Studentów UG na działalność studenckich kół naukowych, organizacji studenckich, grup studentów i studentów indywidualnych.

Parlament Studentów UG powierza rozdział wspomnianych środków Prorektorowi ds. Studenckich oraz prodziekanom właściwym ds. studenckich na następujących zasadach:

a) Prorektor ds. Studenckich rozdziela środki pomiędzy organizacje studenckie, międzywydziałowe studenckie koła naukowe i grupy studentów składające się ze studentów różnych wydziałów;

b) prodziekani właściwi ds. studenckich rozdzielają środki pomiędzy studenckie koła naukowe przypisane do poszczególnych wydziałów, grupy studentów składające się ze studentów danego wydziału oraz studentów indywidualnych z danego wydziału.

Prorektor ds. Studenckich oraz prodziekani właściwi ds. studenckich mogą ustalać szczegółowe zasady rozdziału środków, o ile zasady te nie są sprzeczne z zasadami ustalonymi w porozumieniu z Parlamentem Studentów UG.

Prorektor ds. Studenckich oraz prodziekani właściwi ds. studenckich rozdzielają wspomniane środki w formie pisemnych decyzji z adnotacją, że dany wydatek zostanie opłacony z puli Parlamentu Studentów UG.

Studenckie koła naukowe, organizacje studenckie, grupy studentów i studenci indywidualni w celu rozliczenia przyznanych i wydanych środków składają do biura Parlamentu Studentów UG (Gdańsk, ul. Wita Stwosza 58, pokój 107) odpowiednie rachunki, faktury itp. oraz pisemne zgody wydane przez Prorektora ds. Studenckich lub prodziekanów właściwych ds. studenckich, a także zgody Działu Zamówień Publicznych, jeżeli są wymagane. NALEŻY BEZWZGLĘDNIE PRZESTRZEGAĆ PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH!

Wspomniane rachunki, faktury itp. oraz pisemne zgody wydane przez Prorektora ds. Studenckich lub prodziekanów właściwych ds. studenckich, a także zgody Działu Zamówień Publicznych, jeżeli są wymagane, muszą zostać dostarczone do biura Parlamentu Studentów UG najpóźniej do 10 grudnia danego roku. W przypadku niezłożenia wspomnianych dokumentów lub złożenia ich po tym terminie Parlament Studentów UG ma prawo odmówić sfinansowania danego wydatku.

Środki niewykorzystane przez studenckie koła naukowe, organizacje studenckie, grupy studentów i studentów indywidualnych w podanym wyżej terminie, tj. do 10 grudnia danego roku, pozostają do dyspozycji Parlamentu Studentów UG.

Studenckie koła naukowe i organizacje studenckie są zobligowane dostarczyć do biura Parlamentu Studentów UG sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne najpóźniej do 15 stycznia następnego roku.

Tracą moc Zasady przyznawania środków finansowych na koła naukowe i organizacje studenckie działające na Uniwersytecie Gdańskim, uchwalone na zebraniu Komisji ds. Kół Naukowych Parlamentu Studentów UG w dniu 15.01.2007 roku.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM WNIOSKI O DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH, ORGANIZACJI STUDENCKICH, GRUP STUDENTÓW I STUDENTÓW INDYWIDUALNYCH PROSIMY SKŁADAĆ DO WŁAŚCIWYCH PRODZIEKANÓW LUB PROREKTORA DS. STUDENCKICH, A NIE DO PRZEWODNICZĄCEJ I PREZYDIUM PSUG CZY KOMISJI DS. KÓŁ NAUKOWYCH PSUG.