Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Konkurs UOKiK na najlepszą pracę magisterską

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po raz kolejny organizuje konkurs na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konkurencji oraz na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konsumentów.

Inicjatywa od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem osób planujących związać swoją karierę naukową i zawodową z tymi obszarami.

 

Co można wygrać?

Zdobywca I miejsca otrzyma:

- 5 tys. zł;

- możliwość odbycia płatnych praktyk absolwenckich w centrali Urzędu lub jednej z delegatur – w Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie lub we Wrocławiu;

- możliwość opublikowania pracy w formie drukowanej lub umieszczenia jej na stronie internetowej UOKiK.

 

Za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca przyznawana jest nagroda finansowa - odpowiednio 2 tys. i 1 tys. złotych.

 

Jakie prace można nadsyłać?

Prace konkursowe powinny dotyczyć następujących zagadnień:

- w zakresie ochrony konkurencji - praktyk ograniczających konkurencję, kontroli koncentracji oraz pomocy publicznej;

- w zakresie ochrony konsumentów - prawnych i ekonomicznych aspektów ochrony konsumentów z wyłączeniem bezpieczeństwa produktów, odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz jakości wyrobów i usług.

 

Kto może wziąć udział?

Uczestnikami konkursu mogą być absolwenci szkół wyższych, którzy obronili pracę, ocenioną na co najmniej bardzo dobry, w terminie od 16 października 2015 roku do 15 października 2016 roku (decyduje data wpływu).

 

Co trzeba zrobić, by wziąć udział?

W tym celu należy do 31 października 2016 roku dostarczyć zgłoszenie do siedziby UOKiK. Obejmuje ono:

- formularz,

- jeden egzemplarz pracy w miękkiej oprawie,

- jednostronne streszczenie określające cel pracy, jej główne założenia i wnioski

- zaświadczenie wydane przez władze uczelni potwierdzające termin obrony i temat pracy.

 

Szczegółowe informacje (w tym formularze) znajdują się na stronie https://uokik.gov.pl/konkurs_dla_studentow.php