Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Akademia młodych badaczy

W skład szkolenia wchodzą cztery niezależne moduły:

1.      "Pisanie artykułów naukowych", prowadzący: dr Piotr Siuda, termin:
15 X 2016, limit miejsc: 15, czas trwania: 6 godzin.
2.  "Zasoby elektroniczne w pracy naukowej", dr Beata Bartczak, termin: 9
XI 2016, limit miejsc: 15, czas trwania: 2 godziny.
3.      "Prawo własności intelektualnej", prowadzący: adw. Konrad Kozioł,
termin: 26 XI 2016, limit miejsc: 15 osób. czas trwania: 3 godziny.
4.      "Tworzenie prezentacji naukowych", prowadzący: dr Piotr Siuda,
termin: 15 X 2016, limit miejsc: 15, czas trwania: 6 godzin.

Zapisy na szkolenia będą uruchamiane dwa tygodnie przed ich terminem.
Informacje organizacyjne ukażą się na profilu Zatoki Nauki w mediach
społecznościowych (Facebook:  https://www.facebook.com/ zatokanauki/,
Twitter:  https://twitter.com/ ZatokaNauki ). Przekażemy je również
zarejestrowanym uczestnikom drogą mailową.
Na najbliższe szkolenie "Pisanie artykułów naukowych" można zapisać się
pod adresem  http://bit.ly/2drOJnn.

Ze względu na warsztatowy charakter spotkań oraz ograniczoną liczbę miejsc
prosimy o zapisy osób zdecydowanych na uczestnictwo w szkoleniach.
Jednocześnie w przypadku rezygnacji prosimy o wcześniejszą informację.