Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Ogólnopolska konferencja o wolontariacie

Zapraszamy na OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ O WOLONTARIACIE, która odbędzie się 5 grudnia 2016 r. w Europejskim Centrum Solidarności.

Konferencja to ogólnopolskie spotkanie teoretyków i praktyków w obszarze wolontariatu. Zamysłem i ambicją organizatorów jest stworzenie przestrzeni do dyskusji na temat uwarunkowań i kierunków rozwoju aktywności społecznej.

Organizatorzy postawili na różnorodność – wśród sesji tematycznych znajdują się takie, które skierowane są do organizatorów wolontariatu lub przedstawicieli instytucji  jak i dla samych wolontariuszy. Wśród panelistów konferencji znajdują się osoby ze świata biznesu, organizacji pozarządowych jak i instytucji publicznych, zarówno z Polski jak również z zagranicy.

Na konferencję obowiązują zapisy internetowe do 30 listopada pod adresem  https://konferencjatydzienwolontariatu.evenea.pl/

PROGRAM:

9:00 – 11:00  SESJE OTWIERAJĄCE:

Trendy w wolontariacie

Wolontariat jako rozwój kompetencji

11:00 – 11:30 PRZERWA KAWOWA

11:30 – 13:00 SESJE TEMATYCZNE:

Wolontariat miejski – ogólnopolskie i międzynarodowe praktyki wdrażania wolontariatu w miastach i miejscowościach, współpraca z organizatorami wolontariatu i wolontariuszami

Wolontariat w szkole - różnorodne doświadczenia we wdrażaniu i realizacji wolontariatu w szkole

Wolontariat w przestrzeni publicznej – wolontariusze jako element zarządzania kryzysowego, obsługiwania działań w przestrzeni publicznej jak i wolontariat w Policji

Wolontariat w obszarze pomocy społecznej – możliwości i różnorodność wolontariatu w obszarze działań pomocowych

Wolontariat zagraniczny – spotkanie z wolontariuszami zagranicznymi, organizatorami wyjazdów wolontariackich zarówno młodzieży jak i seniorów

13:00 – 13:30 LUNCH 

13:30 – 15:30 SESJE PODSUMOWUJĄCE

Szczegółowy opis sesji wraz z prezentacją panelistów znajduje się na stronie http://wolontariatgdansk.pl/event/details/2829

Zapraszają: Wolontariat Miasta Gdańska.