Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Rekrutacja do Ligi Odpowiedzialnego Biznesu

Właśnie rusza rekrutacja do 13. edycji programu edukacyjnego Forum Odpowiedzialnego Biznesu - Liga Odpowiedzialnego Biznesu. Program kierowany jest do studentów, spośród których wyłaniani są Ambasadorzy i Ambasadorki CSR. Rekrutacja trwa do 9. stycznia.

Każdego roku w ramach Ligi Odpowiedzialnego Biznesu działa grupa Ambasadorów CSR z całej Polski. Reprezentują oni swoje uczelnie, wspierając równocześnie ideę społecznej odpowiedzialności biznesu w najbliższym środowisku. I jak przyznają sami Ambasadorzy, ich zaangażowanie przynosi im nie tylko korzyści zawodowe, ale w znacznej mierze pozwala na rozwój umiejętności miękkich.

Liga owocuje również w kontaktach zawodowych

Networking jest zdecydowanie najważniejszym elementem Ligi. Alumni Programu często przyznają, że dzięki uczestnictwu w LOB nawiązali nowe znajomości i przyjaźnie, które ułatwiły im dalszą drogę zawodową. Wskazują również korzyści z umiejętności budowania koalicji, wystąpień publicznych oraz autoprezentacji.

Unikalny program merytoryczny

Liga Odpowiedzialnego Biznesu jest przede wszystkim programem edukacyjnym. Studenci mając możliwość spotkania się z praktykami biznesu, którzy, na co dzień wdrażają CSR w swoich firmach, poznają ten temat „od kuchni”. Formy metod edukacyjnych pozwalają wzmacniać kompetencje zawodowe pożądane przez pracodawców oraz zrozumieć ideę społecznej odpowiedzialności biznesu, jako interdyscyplinarnego i strategicznego narzędzia. Program Ligi Odpowiedzialnego Biznesu z pewnością stwarza szansę na lepsze ukierunkowanie swojej ścieżki zawodowej i odnalezienie się na rynku pracy.

Aplikuj !

Do 9. stycznia 2017 studenci zainteresowani tematem CSR (ang. corporatesocialreposnsibility - społeczna odpowiedzialność biznesu) oraz chcący rozwijać się w ramach programu Ligi Odpowiedzialnego Biznesuoraz mogą przesyłać swoje zgłoszenia. Rekrutacja odbywa się przez formularz dostępny na stronie:  http://lob.org.pl/ambasadorzy-csr/rekrutacja/

***

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najstarszą i największą organizacja pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Forum to organizacja typu think-and-do-tank, będąca rzecznikiem prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny, czyli biorący pod uwagę wpływ przedsiębiorstwa na środowisko i społeczeństwo. Wyznaczamy trendy i kierunki odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju w Polsce. Więcej informacji na stronie www.odpowiedzialnybiznes.pl.

Jednym z najdłużej działających programów realizowanych przez FOB, a skierowanych do studentów jest Liga Odpowiedzialnego Biznesu. W tym roku odbędzie się XIII edycja, do której zapraszamy zainteresowanych tematyką CSR studentów.