Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Zmiany w Regulaminie Studiów UG i Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom UG

Uchwała Senatu UG z dnia 24 kwietnia 2014 r. wprowadzająca zmiany w Regulaminie Studiów UG dostępna jest pod adresem  http://arch.ug.edu.pl/pl/dz_org/prawo/?akcja=pokaz_dane&id=2508

Zarządzenie Rektora UG z dnia 25 września 2014 r. wprowadzające zmiany w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom UG (wraz z tekstem jednolitym Regulaminu i załącznikami do Regulaminu) dostępne jest pod adresem  http://www.arch.ug.edu.pl/pl/dz_org/prawo/?akcja=pokaz_dane&id=2603