Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Ramowe sprawozdanie z działalności Parlamentu Studentów UG i wydziałowych rad samorządu w roku akademickim 2013/2014

Wykaz niektórych form działalności członków Parlamentu Studentów UG oraz wydziałowych rad samorządu w roku akademickim 2013/2014

 

 • Organizacja Dni Kultury Studenckiej „Neptunalia 2014” (największej tego typu imprezy w regionie, w której wzięło udział ponad 20 tysięcy osób!!!):

- Koncerty finałowe (Kult, Bednarek, T.Love, Farben Lehre, Smilodon, Ciabatta)

- Kino pod Gwiazdami

- Przegląd „DokRock” organizowany wspólnie z Radą Doktorantów UG

- Dni Sportu organizowane wspólnie z AZS UG

- „Sopockie Neptunalia”

- „Chemiliada” 

- imprezy klubowe

 

 • Organizacja obozu adaptacyjnego „Adapciak 2014”

 

 • Współorganizacja konferencji naukowej pt. „W kierunku społeczeństwa alternatywnego. Myśl społeczno-polityczna i działalność Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego 1983-1990”

 

 • Organizacja spotkania otwartego z ministrem pracy i polityki społecznej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem

 

 • Organizacja akcji prozdrowotnych dotyczących profilaktyki cukrzycy i innych schorzeń

 

 • Organizacja szkolenia dla przedstawicieli kół naukowych

 

 • Organizacja konkursów na najlepszych nauczycieli akademickich

 

 • Organizacja cyklu połowinekotrzęsin uczelnianych oraz wydziałowych

 

 • Współorganizacja koncertów charytatywnych i innych akcji charytatywnych

 

 • Pomoc w przygotowaniu „Informatora studenta pierwszego roku”

 

 • Udział w projekcie Olivia Campus

 

 • Udział w spotkaniach informacyjnych ze stypendystami z krajów byłego ZSRR

 

 • Udział w pracach nad nowelizacją statutu Forum Uniwersytetów Polskich

 

 • Udział w pracach nad nowelizacją Regulaminu Przyznawania Pomocy Materialnej Studentom UG

 

 • Udział w pracach nad nowelizacją Regulaminu Studiów UG

 

 • Liczne interwencje u Rektora, Prorektorów, Dziekanów, Prodziekanów i Kanclerza w sprawach pojedynczych studentów i grup studentów

 

 • Udział w posiedzeniach Senatu UG

 

 • Udział w posiedzeniach komisji senackich UG:

- Komisja Organizacji i Rozwoju

- Komisja Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą

- Komisja Budżetu i Finansów

- Komisja ds. Kształcenia

- Komisja Rozwoju Kadr Naukowych

 

 • Udział w posiedzeniach komisji uczelnianych:

- Komisja Dyscyplinarna do spraw Nauczycieli Akademickich

- Komisja Dyscyplinarna do spraw Studentów

- Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna do spraw Studentów

 

 • Udział w posiedzeniach wydziałowych komisji stypendialnych 

 

 • Udział w posiedzeniach Odwoławczej Komisji Stypendialnej 

 

 • Udział w posiedzeniach Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

 

 • Udział w posiedzeniach Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

 

 • Udział w posiedzeniach wydziałowych zespołów ds. zapewniania jakości kształcenia

 

 • Udział w posiedzeniach rad wydziałów

 

 • Udział w posiedzeniach komisji Parlamentu Studentów UG

 

 • Udział w posiedzeniach Forum Uniwersytetów Polskich