Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Komunikat dla studentów i doktorantów UG w sprawie wjazdu na teren Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie

Na wniosek Parlamentu Studentów UG oraz Rady Doktorantów UG, Władze Uniwersytetu Gdańskiego wprowadziły zmiany dla studentów i doktorantów w zakresie dostępu wjazdu na teren Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie oraz likwidację jednorazowej opłaty pobieranej na poczet wydania identyfikatora.
Powyższa zmiana polega na poszerzeniu katalogu osób, od których studenci i doktoranci będą mogli brać w użytkowanie samochody uprawnione do wjazdu na teren Kampusu, a rozbudowa systemu parkingowego o czytnik legitymacji studenckich i doktoranckich umożliwi likwidację opłaty związanej z wydaniem identyfikatora wjazdu.
Od dnia 01.10.2017r. wjazd na teren Kampusu będzie możliwy na podstawie ważnej legitymacji studenckiej bądź doktoranckiej po uprzednim wypełnieniu wniosku.
Powyższe zasady dotyczą studentów i doktorantów Wydziałów UG usytuowanych na terenie Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie.
Studenci i doktoranci spoza Kampusu, aby uzyskać prawo wjazdu, winni posiadać aktualne zaświadczenie z dziekanatu o uczestnictwie w zajęciach prowadzonych na Kampusie Oliwa".
Informujemy również, iż opłaty wniesione przez studentów i doktorantów na poczet wydania identyfikatora zostaną zwrócone. Procedura zwrotu zostanie przedstawiona w terminie późniejszym.
Zasady rejestracji legitymacji oraz składania wniosków będą przedstawione odrębnym komunikatem.
Dla pozostałych użytkowników systemu parkingowego zasady dostępu pozostają bez zmian, zmianie ulega tylko termin uruchomienia systemu parkingowego na 01.10.2017r.