Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

System kontroli wjazdu na teren Kampusu UG w Oliwie dla STUDENTÓW

Studenci Wydziałów UG usytuowanych na terenie Kampusu, w celu nadania uprawnień do wjazdu oraz korzystania z miejsc parkingowych na podstawie ważnej legitymacji, składają wniosek we Właściwym Dziekanacie lub w Dziale Studenckich Spraw Socjalnych stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia Kanclerza UG nr 5 /K/17 z dnia 12 września 2017 r. bez uiszczania opłaty.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem wjazdu i parkowania na terenie Bałtyckiego Kampusu UG w Gdańsku Oliwie.

Dział Studenckich Spraw Socjalnych przyjmuje wnioski jedynie studentów, doktoranci składają podania we właściwym dziekanacie.

Nadanie uprawnień studentom następuje na podstawie złożonego wniosku w terminie 7 dni. Aktywowanie legitymacji następuje przez zgłoszenie się osoby wnioskującej do punktu Dyspozytorni Straży Uniwersyteckiej celem aktywacji legitymacji (budynek Biblioteki UG).

Zmianę danych zawartych we wniosku, każdy wnioskujący powinien niezwłocznie zgłosić do Straży Uniwersyteckiej, która jest administratorem bazy danych systemu kontroli wjazdu na teren Kampusu.

Informujemy, iż aktywowanie legitymacji studenckich i doktoranckich do "systemu parkingowego" odbywać się będzie w dniach poniedziałek-piątek w godzinach od 9:00 do 14:00 w pomieszczeniu obsługi systemu parkingowego przy dyspozytorze Straży Uniwersyteckiej w budynku Biblioteki Głównej UG. Do czasu aktywacji legitymacji wjazd na teren Kampusu Oliwa odbywać się będzie przez bramy nr 2 i 5 po okazaniu legitymacji.

UWAGA!!!

Uprawnienia dla studentów do wjazdu na legitymację są aktywne w okresie od 1 października do 31 października roku następnego i mogą być przedłużone nieodpłatnie na kolejny okres po przedłożeniu ważnej legitymacji studenckiej.

Studenci, którzy uiścili opłatę za wydanie identyfikatora proszeni są o zgłoszenie się po odbiór wniosku (dziekanat lub Dział Studenckich Spraw Socjalnych), na którym zostanie dopisana adnotacja o zmianie zarządzenia oraz podejście do Działu Finansowego (budynek rektoratu, III piętro, pokój 309) w celu odebrania nienależnie wpłaconych środków. Osoby wpłacające w kasie powinny przedstawić paragon lub oświadczenia jego zgubienia zaś osoby wpłacające na konto proszone są o przedstawienie potwierdzenia przelewu.