Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Ubezpieczenie NNW i OC dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego

W celu zapewnienia studentom powszechnego dostępu do ubezpieczeń NNW i OC informujemy o przygotowanym przez firmę InterRisk na zlecenie Parlamentu Studentów UG dodatkowym pakiecie ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej studentów, w tym np. w zakresie odpowiedzialności cywilnej podczas odbywania praktyk itp.

Ubezpieczenie obejmuje okres roczny - rok akademicki 2017/2018.

 

Do ubezpieczenia można przystąpić online za pośrednictwem strony WWW (link poniżej), na której prezentowane są szczegółowe warunki ubezpieczenia.

 

Online dostępne są dwa warianty:

  

Wariant I

 

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - Suma Ubezpieczenia 50.000 zł       

 

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Studenta - Suma Ubezpieczenia 80.000 zł

 

Składka łączna - 80 zł (za rok akademicki 2017/2018)

 

WariantII        

   

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - Suma Ubezpieczenia 42.000 zł       

 

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Studenta - Suma Ubezpieczenia 25.000 zł

 

Składka łączna - 60 zł (za rok akademicki 2017/2018)

 

  

Przystąpić do ubezpieczenia można, najpóźniej do końca października 2017, za pośrednictwem strony:

 

https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline

 

KOD dedykowany dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego: 56k9w