Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Wybory do wydziałowych rad Samorządu Studentów UG

Jak co roku, na poszczególnych wydziałach naszej uczelni odbywają się sukcesywnie wybory do wydziałowych rad Samorządu Studentów. Na Wydziale Chemii wybory odbyły się w dniach 6-7 listopada, obecnie (15-16 listopada) trwają wybory na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed, a w dniach 18, 20, 21, 22 listopada odbędą się wybory na Wydziale Ekonomicznym. Kandydatury do RSS WE UG można zgłaszać do 17 listopada (szczegóły na stronie https://rssekonom.wordpress.com/2017/10/23/wybory-do-rady-samorzadu-studentow-wydzialu-ekonomicznego/).

Obecnie (do 22 listopada br.) odbywają się wybory do RSS WE UG, natomiast w dniach 26, 27 listopada br. odbędą się wybory do Rady Samorządu Studentów Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG. Kandydatury można zgłaszać do 24 listopada w miejscu i godzinach podanych na plakatach wyborczych umieszczonych na tablicach ogłoszeniowych i w gablotach na parterze budynku WMFiI UG.

Informacje na temat wyborów do Rady Samorządu Studentów Wydziału Nauk Społecznych znajdują się na plakatach wyborczych wywieszonych na wydziale.

Wybory na Wydziale Oceanografii i Geografii odbędą się w dniach 20 i 22 stycznia 2018, na Wydziale Zarządzania w dniach 21 i 23 stycznia 2018, a na Wydziale Filologicznym w dniach 25 i 27 stycznia 2018. Szczegółowe informacje znajdują się na plakatach wyborczych wywieszonych na wydziałach.