Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Regulamin Samorządu Studentów UG

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 

uchwalony przez Parlament Studentów UG 18 grudnia 2019 roku 

obowiązujący od 19 grudnia 2019 roku, kiedy JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego stwierdził jego zgodność z Ustawą i Statutem UG

 

My, Studenci Uniwersytetu Gdańskiego, mając w pamięci chlubne tradycje Naszej Uczelni a na uwadze Jej dobro, które chcemy współtworzyć, w dążeniu do precyzyjnego i rzetelnego uregulowania spraw należących do zakresu naszej działalności stanowimy, co następuje:

 

 Rozdział 1 Postanowienia ogólne

 §1 - §6.

 

 Rozdział 2 Parlament Studentów UG, Przewodniczący i Prezydium Parlamentu Studentów UG

§7 - §9.

§10-§13.

 

Rozdział 3 Wydziałowa rada samorządu studentów, Przewodniczący i Prezydium wydziałowej rady samorządu studentów

 §14 - §17.

 

 Rozdział 4 Wybory do wydziałowych rad samorządu

 §18 - §22.

 

Rozdział 5 Postanowienia końcowe

 §23 - §26.

 

 

NIEAKTUALNY REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

z dnia 27 marca 2001 roku

 obowiązujący do 19 grudnia 2019 roku