Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Regulamin Samorządu Studentów UG

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

 

z dnia 27 marca 2001 roku

 

 

tekst jednolity wg stanu na dzień 10 czerwca 2014 roku,

uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami Parlamentu Studentów UG:

- z dnia 23 października 2001 roku,

- z dnia 5 marca 2003 roku,

- z dnia 6 grudnia 2005 roku,

- z dnia 8 marca 2006 roku,

- z dnia 23 października 2007 roku,

- z dnia 28 października 2008 roku,

- z dnia 10 czerwca 2014 roku.

 

My, Studenci Uniwersytetu Gdańskiego, mając w pamięci chlubne tradycje Naszej Uczelni a na uwadze Jej dobro, które chcemy współtworzyć, w dążeniu do precyzyjnego i rzetelnego uregulowania spraw należących do zakresu naszej działalności stanowimy, co następuje:


Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1.

Wszyscy studenci Uniwersytetu Gdańskiego tworzą jego Samorząd Studentów, który jest jedyną reprezentacją ogółu studentów UG.

§2.


Samorząd Studentów UG działa na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym, Statutu UG i niniejszego regulaminu poprzez swoje organy oraz przedstawicieli w organach UG.

§3.


Samorząd Studentów UG jest samodzielny w granicach określonych przez ustawę i Statut UG oraz niezależny od organizacji społecznych i politycznych.

§4.


Samorząd Studentów UG:

1) reprezentuje ogół studentów UG we władzach uczelni i wobec tych władz
2) broni praw i interesów studentów
3) prowadzi i popiera działania na rzecz prawidłowego i zgodnego z potrzebami studiujących procesu dydaktyczno-wychowawczego
4) prowadzi i popiera działalność zmierzającą do rozwoju osobowości studiujących oraz realizacji ich zainteresowań
5) zabiega o jak najlepsze warunki życia i nauki studiujących, w szczególności przez współudział z władzami i administracją UG w przyznawaniu studentom pomocy socjalnej
6) prowadzi i popiera studencką działalność naukową, kulturalną, turystyczną i sportową, w szczególności uczestniczy w rozdziale środków finansowych przeznaczonych na tę działalność
7) reprezentuje i inicjuje działalność wydawniczą studentów
8) wyraża opinie w sprawach ważnych dla społeczności akademickiej
9) inicjuje i popiera samopomoc studencką
10) organizuje zgromadzenia i manifestacje na zasadach określonych przepisami prawa i Statutem UG
11) w porozumieniu z władzami uczelni występuje w sprawach dotyczących studentów do organów władzy i administracji państwowej

§5.


Samorząd Studentów UG dla realizacji swych zadań korzysta, w uzgodnieniu z władzami uczelni, z pomieszczeń, urządzeń poligraficznych, radiowęzłów, środków audiowizualnych i innych środków uczelni oraz pomocy ze strony nauczycieli akademickich i organów UG.

§6.


Organami Samorządu Studentów UG są:

1) organy stanowiące:
a) Ogólne Zebranie Studentów UG
b) Parlament Studentów UG
c) Rada Samorządu Domów Studenckich
d) ogólne zebranie studentów wydziału (kierunku studiów)
e) wydziałowa (kierunkowa) rada samorządu studentów
f) ogólne zebranie mieszkańców domu studenckiego
g) ogólne zebranie studentów roku (grupy)

2) organy wykonawcze:
a) Prezydium Parlamentu Studentów UG
b) prezydium wydziałowej (kierunkowej) rady samorządu studentów
c) rada samorządu mieszkańców domu studenckiego
d) starosta roku (grupy)
3) sądy koleżeńskie

§7.


1. Uchwały Parlamentu Studentów UG są nieważne w przypadku ich niezgodności z przepisami prawa, Statutem UG, regulaminem studiów bądź niniejszym regulaminem.
2. Uchwały innych organów stanowiących nieważne są także w przypadku ich niezgodności z uchwałami Ogólnego Zebrania Studentów UG lub Parlamentu Studentów UG.

Rozdział 2

Ogólne zebranie

§8.


Ogólne Zebranie Studentów UG stanowi formę bezpośredniego uczestnictwa studentów w realizacji zadań Samorządu Studentów UG i może podejmować decyzje we wszystkich sprawach Samorządu Studentów UG.

§9.


1. Ogólne zebranie studentów UG zwoływane jest przez Parlament Studentów UG z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej 10% ogólnej liczby studentów uczelni
2. Proponowany regulamin i porządek obrad przygotowuje Parlament Studentów i przedstawia zebraniu.
3. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów i są wiążące, jeżeli w głosowaniu wzięła udział co najmniej 1/2 studentów.

§10.


1.Ogólne zebrania studentów wydziału, roku, kierunku, mieszkańców domu studenckiego zwołuje Parlament Studentów lub właściwa rada samorządu z własnej inicjatywy lub na wniosek 10% uprawnionych do udziału w zebraniu. Ogólne zebranie roku lub grupy może zwołać właściwy starosta.
2. Do zebrań, o których mowa w ust.1 przepisy §§ 8 i 9 stosuje się odpowiednio.

§11.


1. Studenci mogą wykonywać kompetencje ogólnego zebrania w formie referendum.
2. Zarządzenie referendum następuje w trybie § 9 ust.1 i § 10 ust. 1.
3. Do przeprowadzenia referendum stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przeprowadzania wyborów.

Rozdział 3

Parlament Studentów UG

§12.


1. Parlament Studentów UG jest reprezentacją ogółu studentów i może decydować we wszystkich sprawach Samorządu Studentów z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla innych organów.
2. Do zakresu działania Parlamentu Studentów należy w szczególności:
1) reprezentacja studentów wobec władz UG
2) wybór przedstawicieli studentów w Kolegium Elektorów i Senacie UG oraz kandydatów na członków komisji Senatu
3) współdecydowanie z władzami uczelni o rozdziale środków finansowych przeznaczonych na cele studenckie
4) wyrażanie zgody na treść regulaminu studiów uchwalonego przez Senat UG
5) inicjowanie zmian w Statucie i regulaminie studiów UG
6) podejmowanie rokowań w imieniu ogółu studentów w przypadku powstania sporu zbiorowego w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym
7) powoływanie komisji Parlamentu (stałych i doraźnych), w skład których mogą wchodzić osoby nie będące członkami Parlamentu

§13.


1. W skład Parlamentu wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady spośród studentów danego wydziału według zasady:

do 500 studentów danego wydziału – 2 przedstawicieli

501 – 1500 studentów danego wydziału – 3 przedstawicieli

1501 – 3000 studentów danego wydziału – 4 przedstawicieli

3001 – 5000 studentów danego wydziału – 5 przedstawicieli

powyżej 5000 studentów danego wydziału – 6 przedstawicieli

1.1 .W skład Parlamentu Studentów UG wchodzi przewodniczący poprzedniej kadencji, o ile jest studentem UG, jeżeli nie został odwołany w trybie § 14 ust 3 lub nie złożył rezygnacji.

1.2 W skład Parlamentu Studentów UG wchodzą członkowie władz statutowych Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, o ile są studentami UG.

2. Kadencja Parlamentu trwa 2 lata i kończy się z chwilą rozpoczęcia pierwszego posiedzenia Parlamentu nowej kadencji.
3. Przed rozpoczęciem sprawowania mandatu członkowie Parlamentu Studentów UG składają ślubowanie następującej treści: 'Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Studentów Uniwersytetu Gdańskiego, strzec niezależności i interesów Samorządu Studentów UG, godnie Ich reprezentować i działać dla Ich dobra'. Złożenie przysięgi odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty przysięgi każdy z kolejno wywołanych członków Parlamentu Studentów UG, powstawszy, wypowiada słowo 'ślubuję' .
4. Mandat członka Parlamentu wygasa w przypadku:
1) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Parlamentu
2) utraty statusu studenta UG
3) odmowy złożenia ślubowania

5. Wydziałowa rada może odwołać jednocześnie wybierając nowego członka Parlamentu przed upływem kadencji także w przypadku:
1) przeszkody trwale uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków
2) powtarzającej się nieusprawiedliwionej nieobecności na zebraniach Parlamentu - po otrzymaniu stosownego zawiadomienia od Przewodniczącego Parlamentu

6. Każdy członek Parlamentu ma jeden głos.
7. Członkowie Parlamentu są reprezentantami ogółu studentów i nie mogą być związani instrukcjami wyborców.

§14.


1. Prezydium Parlamentu jest organem wykonawczym, reprezentującym Parlament na zewnątrz i organizującym jego pracę.
2. Parlament określa szczegółowe zadania Prezydium, w szczególności może upoważnić je lub jego członków do podejmowania określonych działań i decyzji w imieniu Parlamentu.
3. Parlament powołuje ze swego grona Przewodniczącego wraz z pięcioma pozostałymi członkami Prezydium, których kandydatury zgłaszają kandydaci na Przewodniczącego. Powołanie i odwołanie Przewodniczącego jest równoznaczne z powołaniem lub odwołaniem Prezydium.
4. Na wniosek Przewodniczącego Parlament może odwołać członka Prezydium, wybierając jednocześnie nowego wskazanego w tym samym wniosku.
5. W przypadku upływu kadencji lub odwołania Prezydium, pełni ono obowiązki do czasu wyboru nowego Prezydium.
6. (skreślony)
7. Przewodniczący kieruje pracami Prezydium oraz wyznacza Członkom Prezydium zakres ich działań.

§15.


Komisje Parlamentu są organami pomocniczymi Parlamentu i zajmują się sprawami przez niego powierzonymi.

§16.


1. Posiedzenia Parlamentu zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy co najmniej raz na dwa miesiące z wyjątkiem wakacji.
2. Prezydium zwołuje posiedzenie, które musi się odbyć w ciągu 2 tygodni od otrzymania pisemnego wniosku 1/3 członków Parlamentu, wydziałowej rady samorządu lub 5% ogółu studentów.
3. W przypadku nie zwołania przez Prezydium posiedzenia w trybie przewidzianym w ust.2, posiedzenie zwołuje rektor, w terminie dwóch tygodni od upływu terminu określonego w ust. 2, wyznaczając jednocześnie spośród członków Parlamentu Studentów UG osobę, która ma je poprowadzić.
4. Posiedzenia są jawne. Jawność może być wyłączona w drodze uchwały.

§17.


1. Posiedzenia prowadzi przewodniczący obrad, którym jest przewodniczący lub inny członek Prezydium
2. Przewodniczący obrad:
1) czuwa nad porządkiem obrad
2) udziela głosu w kolejności zgłoszeń, poza kolejnością może udzielić głosu tylko w celu zgłoszenia wniosku formalnego lub sprostowania mylnie zrozumianej wypowiedzi
3) może upomnieć osobę znajdującą się na sali obrad za niewłaściwe zachowanie a w szczególnych przypadkach nakazać opuszczenie sali obrad
4) może odebrać głos, po uprzednim ostrzeżeniu, w szczególności w przypadku obrażania pozostałych członków Parlamentu lub nadmiernego przedłużania wypowiedzi
5) podpisuje protokół posiedzenia
3. Sekretarz Parlamentu sporządza protokół posiedzenia.
4. W razie nieobecności Sekretarza protokół sporządza inna osoba wyznaczona przez przewodniczącego obrad i zatwierdzona przez Parlament. Tak sporządzony protokół niezwłocznie przekazuje się Sekretarzowi, który prowadzi i udostępnia do powszechnego wglądu zbiór uchwał Parlamentu.
5. Wnioski o sprostowanie protokołu mogą zgłaszać wszyscy obecni na posiedzeniu najpózniej na następnym posiedzeniu.

§18.


1. O ile przepis szczególny nie stanowi inaczej uchwały Parlamentu zapadają większością głosów w obecności co najmniej 1/2 liczby członków Parlamentu w głosowaniu jawnym. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.
2. Uchwały, o których mowa w §12 ust.2 pkt 4 i 5 oraz §14 ust.3 i 4, mogą być poddane pod głosowanie jeżeli ich projekty zostały wniesione na poprzednim posiedzeniu lub o ich wniesieniu Prezydium poinformowało członków Parlamentu zwołując posiedzenie.
3. Uchwały, o których mowa w ust. 2, zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Parlamentu.
4. Głosowanie tajne przeprowadza się w przypadku uchwał o wyborze przedstawicieli studentów do organów uczelni oraz członków organów Samorządu Studentów UG oraz w każdej innej sprawie na wniosek co najmniej 5 członków Parlamentu.

§19.


1. Członek Parlamentu, który nie został pisemnie poinformowany o zwołaniu posiedzenia lub o wniesieniu projektu uchwały, o której mowa w §18 ust.2 na co najmniej 3 dni przed jego terminem, może, o ile w nim nie uczestniczył, złożyć na najbliższym posiedzeniu wniosek o ponowne głosowanie uchwały.
2. W razie przyjęcia wniosku, o którym mowa w ust. 1, Parlament może zadecydować również o powtórzeniu dyskusji.

Rozdział 4

Wydziałowa rada samorządu studentów, starostowie lat i grup

§20.


Wydziałowa rada samorządu studentów UG decyduje we wszystkich sprawach mieszczących się w zakresie działania samorządu na szczeblu wydziału z zastrzeżeniem spraw zastrzeżonych dla innych organów, w szczególności reprezentuje studentów wydziału wobec jego władz i wybiera przedstawicieli studentów do kolegialnych organów wydziału.

§21.

1. Członkowie wydziałowej rady są wybierani spośród i przez studentów właściwego wydziału w wyborach bezpośrednich, tajnych i równych na dwuletnią lub roczną (w przypadku przewidzianym w ust. 4.1) kadencję.
2.Mandat członka wydziałowej rady wygasa w przypadku utraty statusu studenta UG lub złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Parlamentu Studentów UG.
3. Na poszczególnych wydziałach liczba członków wydziałowych rad samorządu studentów jest następująca:

Wydział Oceanografii i Geografii – 6 osób

Wydział Biotechnologii – 8 osób

Wydział Chemii – 10 osób

Wydział Ekonomiczny – 12 osób

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki – 6 osób

Wydział Nauk Społecznych – 8 osób

Wydział Prawa i Administracji – 20 osób

Wydział Zarządzania – 14 osób

Wydział Filologiczny – 8 osób

Wydział Historyczny – 6 osób

Wydział Biologii – 6 osób

4. Co roku wymieniana jest 1/2 regulaminowego składu rady w drodze wyborów.

4.1. W przypadku wyborów do wydziałowej rady samorządu studentów na nowoutworzonym wydziale wybierana jest 1/2 regulaminowego składu rady na kadencję dwuletnią i 1/2 regulaminowego składu rady na kadencję roczną
5. W razie nie obsadzenia lub wygaśnięcia mandatu członka wydziałowej rady może ona zarządzić wybory uzupełniające na pozostały czas do końca bieżącej kadencji.

§22.


1. Przepisy §§ 14-19 stosuje się odpowiednio.
2. § 18 ust. 2i3 stosuje się do wyboru prezydium Wydziałowej rady, członków Parlamentu i przedstawicieli studentów w radzie wydziału; § 14 ust. 6 nie stosuje się.
3. W zakresie nie uregulowanym w ust.1 szczegółowy tryb organizacji i działania wydziałowej rady i jej organów określa regulamin rady.
4. Regulamin wydziałowej rady wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Parlament Studentów UG.

§23.


Rady samorządu studentów mogą być tworzone na kierunkach studiów obok rad wydziałowych, jako organa pomocnicze, na podstawie uchwały Parlamentu Studentów podjętej na wniosek rady wydziałowej lub w przypadku jej braku po zasięgnięciu opinii zainteresowanych studentów.

§24.


1. Starostowie lat (grup):
1) podejmują działania w sprawach materialno - bytowych i dydaktycznych studentów
2) współdziałają w ustalaniu terminów egzaminów i innych spraw ważnych dla swego roku (grupy)
3) inicjują i organizują działalność kulturalną i samopomoc studentów swojego roku (grupy)

2. Starostowie są wybierani spośród i przez studentów roku (grupy).

Rozdział 5

Samorząd domów studenckich

§25.


Dom studencki jest integralną częścią uczelni, miejscem zamieszkania, nauki i wypoczynku studentów.

§26.


1. W skład Rady Samorządu Domów Studenckich wchodzą przewodniczący i po 2 przedstawicieli rad samorządu wszystkich domów studenckich UG.
2. Do zadań Rady należy w szczególności składanie wniosków do Parlamentu Studentów UG i komisji senackich w sprawach dotyczących problemów socjalno-bytowych mieszkańców domów studenckich.

§27.


1. Rada samorządu mieszkańców domu studenckiego:

1) reprezentuje ogół mieszkańców domu studenckiego
2) współdecyduje w rozwiązywaniu problemów socjalno-bytowych mieszkańców
3) organizuje działalność kulturalną i sportową w domu studenckim
4) uchwala własny regulamin

2. Rada samorządu mieszkańców wybierana jest przez i spośród mieszkańców domu studenckiego.

Rozdział 6

Sądy koleżeńskie

§28.


1. Sądy koleżeńskie samorządu studenckiego są niezawisłe w zakresie orzekania w sprawach dotyczących studentów.
2. Sądy koleżeńskie:

a) (skreślony)
b) rozstrzygają spory pomiędzy studentami
c) rozstrzygają spory kompetencyjne pomiędzy organami samorządu studentów
d) (skreślony)

§29.


Sądy koleżeńskie orzekają w oparciu o przepisy prawa, obowiązujące studentów przepisy UG, uchwały samorządu studentów, ustalone zwyczaje akademickie i zasady słuszności.

§30.


1. Postępowanie przed sądami koleżeńskimi ma charakter kontradyktoryjny.
2. Sąd powinien zmierzać, w miarę możliwości, do polubownego załatwienia sporu.

§31.


1. Sprawy, o których mowa w §28 ust.2, w I instancji orzekają sądy koleżeńskie stałe i doraźne powoływane przez organy stanowiące samorządu studentów.
2. W przypadku braku właściwego sądu do rozpatrzenia w I instancji sprawy, o której mowa w §28 ust.2 Parlament powołuje 3-osobowy sąd doraźny.
3. Sąd Koleżeński Parlamentu Studentów UG powoływany jest na czas trwania kadencji Parlamentu i rozpatruje w II instancji odwołania od orzeczeń sądów I instancji.
4. Od orzeczenia sądu II instancji nie przysługuje odwołanie do innego organu Samorządu.

§32.


1. W I instancji sądy koleżeńskie orzekają w składzie 3 sędziów, wylosowanych spośród osób wybranych w skład danego sądu. W II instancji sądy koleżeńskie orzekają w składzie 5 sędziów, wylosowanych spośród osób wybranych w skład danego sądu.
2. W sądzie Parlamentu powinien, w miarę możliwości, orzekać student prawa.
3. W składzie orzekającym nie może zasiadać student, co do którego bezstronności istnieją uzasadnione wątpliwości. O wyłączeniu sędziego decyduje sąd, zwracając się, w miarę potrzeby, do organu powołującego o uzupełnienie składu.
4. W II instancji nie może orzekać sędzia, który orzekał w danej sprawie w I instancji.

Rozdział 7

Wybory do wydziałowych rad samorządu

§33.


Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim studentom jednostki organizacyjnej, do której rady samorządu przeprowadza się wybory.

§34.


1. Wybory przeprowadza Wydziałowa Komisja Wyborcza powoływana na co najmniej 10 dni przed pierwszym dniem głosowania przez właściwą radę samorządu studentów.

1.1. Wybory do wydziałowej rady samorządu studentów na nowoutworzonym wydziale przeprowadza komisja powołana przez Uczelnianą Komisję Wyborczą.
2. W skład komisji wchodzi co najmniej 3 studentów nie kandydujących w wyborach do Wydziałowej Rady Samorządu oraz nie będących członkami Uczelnianej Komisji Wyborczej.

§35.


1. Komisja wyborcza ustala i podaje do wiadomości studentów w formie plakatów termin i sposób zgłaszania kandydatów oraz termin wyborów.
2. Zgłaszanie kandydatów rozpoczyna się z momentem wywieszenia plakatów, o których mowa w ust. 1 i trwa minimum 7 dni.
3. Po zakończeniu zgłaszania kandydatów komisja przygotowuje karty do głosowania, na których umieszcza nazwiska kandydatów w kolejności alfabetycznej oraz pouczenie o sposobie głosowania.
4. Komisja określa maksymalną liczbę kandydatów, na których każdy wyborca może oddać głos. Liczba ta nie może być większa niż ilość miejsc do obsadzenia.
5. Głosowanie trwa co najmniej dwa dni, co najmniej 4 godziny każdego dnia.
6. Po zakończeniu głosowania komisja dokonuje obliczenia głosów i podaje do wiadomości wyniki.

§36.


1. Regulamin właściwej rady samorządu oraz komisja mogą ustalać szczegółowe zasady dotyczące trybu przeprowadzenia wyborów.
2. Przepisy, o których mowa w ust. 1 oraz sposób pracy komisji powinny gwarantować studentom możliwość skorzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego, a także demokratyczny przebieg wyborów.

§37.


1. Parlament Studentów powołuje do 7 października Uczelnianą Komisję Wyborczą, w skład której wchodzi co najmniej 3 studentów.

1.1. Z chwilą wyrażenia przez członka Uczelnianej Komisji Wyborczej zgody na kandydowanie do Wydziałowej Rady Samorządu, przestaje on być członkiem Uczelnianej Komisji Wyborczej.

2. Uczelniana Komisja Wyborcza:
1) określa kalendarz wyborczy
2) udziela pomocy i wydaje polecenia komisjom, o których mowa w §34 ust.1
3) rozpatruje protesty na przebieg wyborów, zgłaszane przez wyborców w terminie 7 dni od dnia zakończenia wyborów
4) w przypadku nie powołania lub nienależytego wykonywania obowiązków przez komisję, o której mowa w § 34 ust.1, może rozwiązać starą i powołać nową komisję do przeprowadzenia wyborów
5) na podstawie protokołu dostarczonego w ciągu 7 dni od dnia zakończenia wyborów przez komisję, o której mowa w §34 ust.1 i po rozpatrzeniu protestów wyborczych, w ciągu 10 dni od dnia zakończenia wyborów stwierdza ważność wyborów lub ich nieważność nakazując ich powtórzenie

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

§38.


Zmiany niniejszego regulaminu wymagają zachowania trybu przewidzianego §18 ust. 2 i 3.

§39 (skreślony)

§40.


Postanowienia regulaminów rad samorządu studentów, obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszego regulaminu, tracą moc obowiązującą.

§41.


Traci moc dotychczas obowiązujący Regulamin Samorządu Studentów UG z 7.10.1999r.

Uchwalono 27 III 2001