Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Zaliczenia

W przypadku, gdy zajęcia kończą się zaliczeniem, student, który otrzymał ocenę niedostateczną bądź nie otrzymał żadnej oceny może złożyć do kierownika katedry w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników:

  1. odwołanie, albo
  2. wniosek o komisyjne zaliczenie zajęć.

 

Kierownik katedry w terminie 7 dni od dnia złożenia odwołania albo wniosku o komisyjne zaliczenie zajęć:

  1. uwzględniając odwołanie, udziela zaliczenia zajęć albo wyznacza dodatkowy termin do ich zaliczenia;
  2. uwzględniając wniosek o komisyjne zaliczenie zajęć wyznacza termin tego zaliczenia oraz skład komisji;
  3. nie uwzględnia odwołania albo wniosku o komisyjne zaliczenie zajęć.

           

W przypadku, gdy prowadzącym zajęcia jest kierownik katedry, właściwym w sprawie przyjęcia i rozstrzygnięcia odwołania albo wniosku jest dziekan.

Ocena uzyskana z zaliczenia komisyjnego zastępuje ocenę zakwestionowaną.