Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Egzaminy

Na danym roku studiów, w jednym dniu przeprowadza się tylko jeden egzamin. Dziekan w porozumieniu z właściwym wydziałowym organem samorządu studenckiego może ustalić większą liczbę egzaminów przeprowadzanych w jednym dniu.

Dziekan, na wniosek właściwego wydziałowego organu samorządu studenckiego lub z własnej inicjatywy, może przenieść – w ramach roku akademickiego, pomiędzy semestrami – niektóre egzaminy, uwzględniając limity punktów ECTS odpowiadające efektom kształcenia w danym okresie rozliczeniowym.

W przypadku, gdy przedmiot kończy się egzaminem, warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uprzednie zaliczenie obowiązkowych zajęć z tego przedmiotu, jeżeli program studiów, w tym plan studiów, przewiduje takie zajęcia. Termin zaliczenia zajęć warunkujących dopuszczenie do egzaminu określa dziekan.

Student ma prawo do składania jednego egzaminu poprawkowego z każdego przedmiotu, z którego uzyskał ocenę niedostateczną w podstawowym terminie egzaminu albo utracił taki termin. Student traci termin w przypadkach nieusprawiedliwionej nieobecności na egzaminie lub niedopuszczenia do egzaminu z powodu niezaliczenia obowiązkowych zajęć z tego przedmiotu.

Student, który nie przystąpił do egzaminu w ustalonym terminie, jest zobowiązany do przedstawienia egzaminatorowi usprawiedliwienia nieobecności w terminie 7 dni od dnia ustania jej przyczyn. Egzaminator, uwzględniając usprawiedliwienie, wyznacza dodatkowy termin egzaminu. W przypadku nieuwzględnienia usprawiedliwienia, studentowi przysługuje odwołanie do dziekana w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia podjętego przez egzaminatora.

Student, który spełnia warunki dopuszczenia do egzaminu, może za zgodą dziekana i egzaminatora, złożyć egzamin w innym terminie, także przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, jednak nie później niż przed jej zakończeniem.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, student może, za zgodą dziekana, złożyć egzamin po zakończeniu sesji egzaminacyjnej, jednak nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia jej zakończenia. Składanie egzaminu w tym trybie nie zwalnia studenta od uczestnictwa w zajęciach następnego semestru.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowego przebiegu egzaminu lub oceny jego wyników, dziekan  z własnej inicjatywy lub na wniosek studenta złożony w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników niezdanego egzaminu – może wyrazić zgodę na składanie egzaminu komisyjnego.

Dziekan, w przypadku wyrażenia zgody na składanie egzaminu komisyjnego, wyznacza jego termin, formę (ustną lub pisemną) oraz skład komisji egzaminacyjnej.

Egzamin komisyjny odbywa się w ciągu 7 dni od dnia wyrażenia zgody przez dziekana.

W skład komisji przeprowadzającej egzamin komisyjny wchodzą: dziekan lub upoważniony przez niego nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego jako przewodniczący, dotychczasowy egzaminator oraz drugi specjalista z tej samej albo pokrewnej dyscypliny naukowej, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora. W charakterze obserwatora, na wniosek dziekana lub studenta, w egzaminie może uczestniczyć wskazany przez wnioskodawcę członek społeczności akademickiej UG.

Ocena uzyskana z egzaminu komisyjnego zastępuje ocenę zakwestionowaną.