Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Okres rozliczeniowy

Okresem rozliczeniowym, zgodnie z uchwałą rady wydziału, jest semestr lub rok akademicki.

Student, który spełnił wymogi przewidziane w programie studiów, w tym w planie studiów, dla danego okresu rozliczeniowego (uzyskał wymagane zaliczenia, złożył z oceną pozytywną wymagane egzaminy, uzyskał wymaganą liczbę punktów ECTS oraz uzyskał zakładane efekty kształcenia), uzyskuje zaliczenie tego okresu.   Podstawą uczestnictwa w zajęciach następnego okresu rozliczeniowego jest wpis na ten okres rozliczeniowy, dokonywany przez dziekana.

           

W stosunku do studenta, który nie spełnił wymogów przewidzianych w programie studiów, w tym w planie studiów, dla danego okresu rozliczeniowego i nie zaliczył okresu rozliczeniowego, dziekan może orzec o:

  1. powtarzaniu przedmiotu objętego zezwoleniem na studiowanie w następnym okresie rozliczeniowym, albo
  2. powtarzaniu okresu rozliczeniowego, albo
  3. skreśleniu z listy studentów.

 

W dwóch pierwszych przypadkach dziekan orzeka na wniosek studenta.

Powtarzanie pierwszego okresu rozliczeniowego nie jest dopuszczalne.