Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Studiowanie z długiem punktowym ECTS i powtarzanie okresu rozliczeniowego

Student, który nie spełnił wymogów przewidzianych w programie studiów, w tym w planie studiów, dla danego okresu rozliczeniowego i nie zaliczył okresu rozliczeniowego, może złożyć do dziekana wniosek o zezwolenie na studiowanie w następnym okresie rozliczeniowym z obowiązkiem spełnienia tych wymogów w najbliższej sesji egzaminacyjnej, w której zgodnie z programem studiów, w tym z planem studiów, są przewidziane zaliczenia i egzaminy z przedmiotów niezaliczonych przez studenta.

Dziekan udziela zezwolenia jeśli dług punktowy ECTS studenta nie przekracza liczby punktów ECTS określonej przez radę wydziału, czyli limitu maksymalnego długu punktowego ECTS. Zezwolenie dziekana jest podstawą wpisu studenta na następny okres rozliczeniowy.

Na wniosek studenta, który nie spełnił wymogów przewidzianych w programie studiów, w tym w planie studiów, dla danego okresu rozliczeniowego i udzielono mu zezwolenia na studiowanie w następnym okresie rozliczeniowym z długiem punktowym ECTS albo zgody na powtarzanie ostatniego okresu rozliczeniowego, dziekan może wyznaczyć wcześniejszy termin zaliczenia lub egzaminu z przedmiotów niezaliczonych przez studenta.

Studentowi nie można udzielić ponownie zezwolenia na studiowanie w następnym okresie rozliczeniowym, dotyczącego powtarzania tego samego przedmiotu.

Studentowiktóry powtarza okres rozliczeniowy, nie można udzielić zezwolenia na studiowanie w następnym okresie rozliczeniowym z długiem punktowym ECTS.

W przypadku, gdy dług punktowy ECTS studenta, któremu udzielono zezwolenia na studiowanie w następnym okresie rozliczeniowym z długiem punktowym ECTS, przekroczył w wymiarze rocznym, po udzieleniu zezwolenia, limit roczny maksymalnego długu punktowego ECTS, dziekan stwierdza wygaśnięcie zezwolenia i orzeka o powtarzaniu przez studenta okresu rozliczeniowego, w trakcie którego limit maksymalnego długu punktowego ECTS został przekroczony.

Student może uzyskać tylko raz zgodę dziekana na powtarzanie tego samego okresu rozliczeniowego, chyba że przyczyną kolejnego niezaliczenia okresu rozliczeniowego była długotrwała choroba lub inny wypadek losowy.

Student, który po raz pierwszy powtarza ten sam okres rozliczeniowy, jest zwolniony z uczestnictwa w zajęciach, uzyskiwania zaliczeń i składania egzaminów z uprzednio zaliczonych przedmiotów. Właściwy kierownik katedry w porozumieniu z prowadzącym zajęcia może zwolnić studenta powtarzającego po raz kolejny ten sam okres rozliczeniowy z obowiązku uczestnictwa w zajęciach z uprzednio zaliczonych przedmiotów, z zachowaniem obowiązku uzyskania zaliczenia lub składania egzaminu.

W przypadku przedmiotów, którym nie przydziela się punktów ECTS, powyższe przepisy stosuje się odpowiednio.