Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Studiowanie awansem i eksternistyczne zaliczanie zajęć

Student, za zgodą dziekana podjętą w porozumieniu z prowadzącymi zajęcia, może uczestniczyć w zajęciach, uzyskiwać zaliczenia i składać egzaminy z przedmiotów ujętych w programie studiów, w tym w planie studiów, w kolejnych okresach rozliczeniowych (studiowanie awansem).

Student ma obowiązek zaliczenia, w realizowanych okresach rozliczeniowych, przedmiotów studiowanych awansem.

Kryteria zgody na studiowanie awansem określa rada wydziału, uwzględniając w szczególności osiągnięcia w dotychczasowym przebiegu studiów oraz wymogi wynikające z programu studiów, w tym z planu studiów.

W przypadkach uzasadnionych szczególną sytuacją życiową studenta, dziekan może, w porozumieniu z prowadzącymi zajęcia, wyrazić zgodę na eksternistyczne zaliczanie zajęć.

Student może, za zgodą dziekana, zostać przeniesiony na kolejny okres rozliczeniowy, po wcześniejszym – niż przewidziany w programie studiów, w tym w planie studiów – zaliczeniu okresu rozliczeniowego.