Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Studiowanie według indywidualnego programu studiów

Student:

  1. niepełnosprawny;
  2. samodzielnie wychowujący dzieci;
  3. studiujący na dwóch lub więcej kierunkach studiów;
  4. studiujący wybrane przedmioty na innych kierunkach studiów lub specjalnościach;
  5. odbywający część studiów w uczelni zagranicznej;
  6. odbywający praktyki na kierunku studiów o profilu ogólnoakademickim, przypadające w okresie roku akademickiego i trwające ponad 1 miesiąc;
  7. w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach;

– może, za zgodą dziekana, studiować według indywidualnego programu studiów. W przypadkach określonych w pkt. 3–6, dziekan może uzależnić zgodę na studiowanie według indywidualnego programu studiów od osiągnięć studenta.

 

Dziekan określa zasady i tryb realizacji indywidualnego programu studiów na okres nie dłuższy niż jeden rok akademicki.

Student, realizując indywidualny program studiów, uzyskuje zaliczenia i składa egzaminy w terminach indywidualnie ustalanych z prowadzącymi zajęcia w granicach danego roku akademickiego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dziekan może, na wniosek studenta, wyrazić zgodę na przeniesienie tych terminów na następny rok akademicki lub zwolnić studenta z obowiązku uczestnictwa w zajęciach.

Dziekan może cofnąć zgodę na studiowanie według indywidualnego programu studiów w przypadku naruszenia przez studenta określonych zasad realizacji indywidualnego programu studiów lub braku postępów w nauce.

Indywidualny program studiów z opieką naukową polega na rozszerzeniu zakresu wiedzy w ramach studiowanego kierunku lub specjalności albo na zmianie profilu kształcenia, łączeniu dwóch lub więcej specjalności w obrębie jednego lub więcej kierunków, a także na udziale studenta w pracach badawczych.

Dziekan, na wniosek studenta, może wyrazić zgodę na studiowanie według indywidualnego programu studiów z opieką naukową pod kierunkiem wybranego przez tego studenta opiekuna naukowego zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Studiów.

 

Studiowanie według indywidualnego programu studiów z opieką naukową może nastąpić po zaliczeniu, ze szczególnie dobrymi osiągnięciami:

  1. w przypadku jednolitych studiów magisterskich – dwóch pierwszych lat studiów, a wyjątkowo pierwszego roku studiów;
  2. w przypadku studiów pierwszego stopnia – pierwszego roku studiów;
  3. w przypadku studiów drugiego stopnia – pierwszego semestru.

 

Dziekan określa kryteria osiągnięć, o których mowa powyżej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach studiowanie według indywidualnego programu studiów z opieką naukową może nastąpić wcześniej niż w terminach wskazanych powyżej.

Indywidualny program studiów z opieką naukową może prowadzić do skrócenia okresu studiów.

W przypadku, gdy student nie uzyskuje zadowalających osiągnięć w nauce, dziekan w porozumieniu z opiekunem naukowym cofa zgodę na studiowanie według indywidualnego programu studiów z opieką naukową.