Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Studiowanie na innym kierunku, wydziale lub uczelni oraz zmiana kierunku lub formy studiów

Student, który studiuje na jednym kierunku studiów lub jednej specjalności, może, za zgodą właściwych dziekanów, zaliczać zajęcia na innych kierunkach i specjalnościach, których nie studiuje.

Student innej uczelni może, za zgodą właściwych dziekanów, zaliczać zajęcia prowadzone na UG.

Student może, za zgodą właściwych dziekanów, zmienić kierunek lub specjalność studiów na UG, po zaliczeniu co najmniej pierwszego okresu rozliczeniowego, jeżeli różnice programowe umożliwiają jego przyjęcie na przynajmniej drugi okres rozliczeniowy studiów wybranego kierunku lub specjalności.

Student ubiegający się o zmianę kierunku lub specjalności studiów powinien spełniać warunki przyjęcia na studia na wybranym kierunku lub specjalności, obowiązujące w ostatnio przeprowadzanym postępowaniu rekrutacyjnym.

Student może, za zgodą właściwego dziekana, zmienić formę studiów ze stacjonarnych na niestacjonarne albo z niestacjonarnych na stacjonarne.

Warunki zmiany formy studiów określa dziekan.

Student, po uprzednim wypełnieniu wszystkich obowiązków wobec UG, może przenieść się na inną uczelnię.

Przyjęcie na studia prowadzone przez UG studenta innej uczelni, w tym zagranicznej, może nastąpić w przypadku, gdy stan różnic programowych oraz punktów ECTS pozwalają na podjęcie studiów co najmniej na drugim okresie rozliczeniowym.

Dziekan właściwego wydziału UG, wyrażając zgodę na przyjęcie na studia, wskazuje semestr, od którego nastąpi podjęcie studiów, uwzględniając stan różnic programowych, a także określa termin uzupełnienia tych różnic.