Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Urlop od zajęć

Dziekan może udzielić studentowi urlopu od zajęć w przypadkach:

  1. długotrwałej choroby (urlop zdrowotny);
  2. urodzenia dziecka;
  3. delegowania studenta przez UG poza uczelnię na staż lub w innym podobnym celu;
  4. powtarzania semestru;
  5. wystąpienia innych szczególnie uzasadnionych okoliczności.

           

Student powinien złożyć wniosek o urlop niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności, z powodu których zamierza ubiegać się o urlop.

Urlop jest udzielany na okres jednego semestru lub roku akademickiego (urlop długoterminowy) albo na okres krótszy niż czas trwania semestru (urlop krótkoterminowy).

Urlop długoterminowy rozpoczyna się odpowiednio z początkiem semestru lub roku akademickiego, po uprzednim zaliczeniu poprzedniego semestru lub roku. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy przypadków określonych w pkt. 1–2.

Urlop krótkoterminowy może być udzielony w przypadkach określonych w pkt 3 i pkt 5.

Udzielenie studentowi urlopu na okres miniony, po rozpoczęciu sesji egzaminacyjnej jest niedopuszczalne, z wyjątkiem przypadków określonych w pkt. 1–2 i pkt 5.

W toku jednolitych studiów magisterskich student może uzyskać urlop roczny najwyżej dwa razy, a w toku studiów pierwszego i drugiego stopnia – najwyżej jeden raz, z wyjątkiem urlopu zdrowotnego. Łączny czas trwania urlopów udzielonych w toku jednolitych studiów magisterskich nie może być dłuższy niż 24 miesiące, a w toku studiów pierwszego i drugiego stopnia – 12 miesięcy. Powyższe ograniczenie nie dotyczy urlopów, o których mowa w pkt 1 i pkt 3.

Po powrocie z urlopu zdrowotnego student jest zobowiązany do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego możliwość kontynuowania studiów.

Po powrocie z urlopu student może zostać zobowiązany do uzupełnienia ewentualnych różnic programowych lub do kontynuowania studiów według zatwierdzonego przez dziekana indywidualnego programu studiów.

Udzielenie urlopu długoterminowego przedłuża termin planowego ukończenia studiów.

W czasie trwania urlopu student może, za zgodą dziekana i na warunkach przez niego określonych, brać udział w niektórych zajęciach oraz przystępować do niektórych zaliczeń i egzaminów.

W okresie korzystania z urlopu student zachowuje prawa studenta, chyba że Regulamin Studiów lub przepisy o pomocy materialnej stanowią inaczej.