Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Skreślenie z listy studentów oraz rezygnacja ze studiów

Dziekan skreśla studenta z listy studentów, w przypadku:

 1. niepodjęcia studiów;
 2. rezygnacji ze studiów;
 3. niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego;
 4. ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni.

 

Dziekan może skreślić studenta z listy studentów, w przypadku:

 1. stwierdzenia braku postępów w nauce;
 2. nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie;
 3. niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów;
 4. niepodpisania przez studenta przedłożonej przez uczelnię umowy o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne.

 

Od powyższych decyzji przysługuje odwołanie do rektora. Decyzja rektora jest ostateczna.

 

O niepodjęciu studiów świadczą:

 1. brak pisemnego potwierdzenia złożenia ślubowania;
 2. nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach, które rada wydziału określiła w programie studiów, w tym w planie studiów, jako obowiązkowe, w pierwszym okresie rozliczeniowym, przekraczająca 30% ogólnego wymiaru zajęć w tym okresie albo nieprzystąpienie do zaliczeń i egzaminów w pierwszym okresie rozliczeniowym;

           

W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w pkt 1 lub pkt 2, dziekan uznaje, że osoba wpisana na listę studentów nie podjęła studiów.

 

Niewypełnienie wszystkich obowiązków przewidzianych programem studiów, w tym planem studiów, w danym okresie rozliczeniowym może być podstawą do stwierdzenia braku postępów w nauce. Dziekan stwierdza brak postępów w nauce w szczególności w przypadkach:

 1. niezłożenia indeksu w terminie określonym przez dziekana;
 2. niezaliczenia przedmiotu w powtarzanym przez studenta okresie rozliczeniowym;
 3. negatywnej oceny pracy dyplomowej;
 4. niezdania egzaminu dyplomowego w drugim terminie albo powtórnej nieusprawiedliwionej nieobecności na egzaminie dyplomowym.

           

Dziekan stwierdza brak postępów w nauce z własnej inicjatywy lub na wniosek prowadzącego zajęcia bądź opiekuna roku (kierunku, specjalności).

Oświadczenie o rezygnacji ze studiów student składa dziekanowi w formie pisemnej.