Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Wznowienie studiów oraz ponowne przyjęcie na studia

Osoba skreślona z listy studentów drugiego lub kolejnych okresów rozliczeniowych może ubiegać się o wznowienie studiów na semestrze (roku) nie wyższym niż ten, na którym nastąpiło skreślenie z listy studentów i nie wcześniej niż od następnego okresu rozliczeniowego.

 

Dziekan rozstrzyga wniosek o wznowienie studiów, uwzględniając zwłaszcza:

  1. przyczynę skreślenia;
  2. osiągnięcia w dotychczasowym przebiegu studiów;
  3. termin, który upłynął pomiędzy skreśleniem a złożeniem wniosku;
  4. skalę różnic programowych wynikających z ewentualnych zmian programu studiów, w tym planu studiów;
  5. dotychczasowe postępowanie wnioskodawcy jako studenta, w tym przestrzeganie przepisów obowiązujących w UG.

 

Dziekan może wyrazić zgodę na wznowienie studiów na roku (semestrze) niższym niż ten, na którym nastąpiło skreślenie z listy studentów, ze względu na skalę różnic programowych bądź dezaktualizację – z powodu postępu wiedzy w danej dziedzinie – zasobu wiedzy, którą wnioskodawca uzyskał poprzednio. W takim przypadku, dziekan określa zajęcia, które uznaje za zaliczone.

Osoba skreślona z listy studentów w związku z karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni, może ubiegać się o wznowienie studiów nie wcześniej niż po zatarciu ukarania.

Osoba skreślona z listy studentów w pierwszym okresie rozliczeniowym może ubiegać się o ponowne przyjęcie na studia, na ogólnych zasadach i w trybie obowiązującym przy rekrutacji na poszczególne kierunki studiów.