Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Akademiki

Uniwersytet Gdański dysponuje około 1300 miejscami w 7 domach studenckich. O miejsce w domu studenckim mogą ubiegać się studenci UG, w tym także studenci UG niebędący obywatelami polskimi i studenci UG wraz z małżonkami i dziećmi, studenci zagraniczni w ramach programów wymiany studenckiej, osoby odbywające w UG praktyki lub staż naukowy, doktoranci i pracownicy UG, absolwenci UG do 2 lat od ukończenia studiów, studenci innych uczelni.

 

Pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w domu studenckim przysługuje studentowi, któremu codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie i który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej oraz nie ukończył z tytułem magistra studiów na innym kierunku lub innej uczelni.

 

Uczelnia sukcesywnie podnosi standard zamieszkania w akademikach przeprowadzając kapitalne remonty i bieżące naprawy. W ostatnich latach kapitalny remont przeprowadzono w DS 3, DS 4, DS 5, DS 6, DS 7, DS 10 i DS 11. Obecnie rozpoczyna się rozbudowa DS 9.

 

  

Porządek wewnętrzny w domu studenckim oraz wzajemne relacje, obowiązki i uprawnienia jego mieszkańców wobec obowiązków i uprawnień administracji domu studenckiego oraz obowiązujących przepisów ogólnych określa Regulamin mieszkańca domu studenckiego UG.

 

W domu studenckim niedozwolone jest między innymi:

 

  • samowolne dokonywanie zmian w wyposażeniu pokoju i pomieszczeniach ogólnego użytku (np. instalowanie pralek w pokojach)

  • dokonywanie samowolnej zmiany pokoju zamieszkania

  • dokonywanie wymiany zamków do drzwi i dorabianie kluczy bez zgody administracji domów studenckich

  • przetrzymywanie wszelkich zwierząt

  • palenie tytoniu, a także wrzucanie niedopałków papierosów i zapałek do koszy przeznaczonych na składowanie odpadków

  • spożywanie napojów alkoholowych

     

W przypadku naruszania przepisów dotyczących zamieszkiwania w domu studenckim Prorektor ds. Studenckich, Kanclerz lub jego zastępca w porozumieniu z Odwoławczą Komisją Stypendialną mogą orzec o przeniesieniu studenta do innego domu studenckiego lub o utracie prawa do zamieszkania w domu studenckim.