Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów UG

Studenci zobowiązani są do postępowania zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Uniwersytecie, powszechnie uznawanymi tradycjami i dobrymi obyczajami akademickimi oraz treścią ślubowania. Organy samorządu studenckiego uchwalają i promują kodeks etyki studenta.

Za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed rektorem lub przed komisją dyscyplinarną.

Za ten sam czyn student nie może być ukarany jednocześnie przez rektora i komisję dyscyplinarną.

 

Karami dyscyplinarnymi są:

  • upomnienie
  • nagana
  • nagana z ostrzeżeniem
  • zawieszenie w określonych prawach studenta na okres do jednego roku
  • wydalenie z uczelni

 

Szczególnie przestrzegamy przed popełnianiem plagiatów, czyli kopiowaniem cudzych utworów lub ich części wraz z przypisywaniem sobie prawa do ich autorstwa. Jest to nie tylko wysoce niemoralne i szkodliwe społecznie. To również przestępstwo zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności. Uczelnie coraz skuteczniej walczą z plagiatami stosując programy antyplagiatowe, więc tym bardziej nie warto ryzykować.

Kwestie odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów szczegółowo reguluje ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Do postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego wobec studentów w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Kodeks postępowania karnego, z wyłączeniem art. 82.
 

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją pt. Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów Uniwersytetu Gdańskiego: procedury, przepisy, orzecznictwo, autorstwa dra hab. Radosława Giętkowskiego, prof. nadzw., byłego rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego, w której powyższe zagadnienia zostały opisane znacznie szerzej. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna jest na stronie Parlamentu Studentów UG.