Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów UG

Studenci zobowiązani są do postępowania zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Uniwersytecie, powszechnie uznawanymi tradycjami i dobrymi obyczajami akademickimi oraz treścią ślubowania. Organy samorządu studenckiego uchwalają i promują kodeks etyki studenta.

Za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed komisją dyscyplinarną albo przed sądem koleżeńskim samorządu studenckiego.

Za ten sam czyn student nie może być ukarany jednocześnie przez sąd koleżeński i komisję dyscyplinarną.

 

Karami dyscyplinarnymi są:

  • upomnienie
  • nagana
  • nagana z ostrzeżeniem
  • zawieszenie w określonych prawach studenta na okres do jednego roku
  • wydalenie z uczelni

 

Szczególnie przestrzegamy przed popełnianiem plagiatów, czyli kopiowaniem cudzych utworów lub ich części wraz z przypisywaniem sobie prawa do ich autorstwa. Jest to nie tylko wysoce niemoralne i szkodliwe społecznie. To również przestępstwo zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności. Uczelnie coraz skuteczniej walczą z plagiatami stosując programy antyplagiatowe, więc tym bardziej nie warto ryzykować.

Kwestie odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów szczegółowo reguluje ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym.

Do postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego wobec studentów, z wyjątkiem postępowania przed sądem koleżeńskim, w sprawach nieuregulowanych w ustawie, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Kodeks postępowania karnego, z wyłączeniem art. 82. Organizację i szczegółowy tryb postępowania przed sądem koleżeńskim określa regulamin samorządu studenckiego.
 

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją pt. Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów Uniwersytetu Gdańskiego: procedury, przepisy, orzecznictwo, autorstwa dra hab. Radosława Giętkowskiego, prof. nadzw., byłego rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego, w której powyższe zagadnienia zostały opisane znacznie szerzej. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna jest na stronie Parlamentu Studentów UG.