Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Nagrody i wyróżnienia

Studentowi wzorowo wypełniającemu obowiązki związane z tokiem studiów i wyróżniającemu się osiągnięciami mogą być przyznawane:

  • nagroda Rektora
  • medal UG nadany uchwałą Senatu na wniosek rady wydziału
  • pochwała dziekana wpisana do indeksu albo wyrażona w innej formie pisemnej
  • inne nagrody i wyróżnienia przyznane przez dziekana
  • nagrody ustanawiane przez instytucje państwowe i samorządowe, towarzystwa naukowe, organizacje społeczne oraz fundacje

 

Zasady i tryb przyznawania nagród oraz wyróżnień określają odpowiednio: Senat, Rektor, rada wydziału, a także wyżej wymienione instytucje państwowe i samorządowe, towarzystwa naukowe, organizacje społeczne oraz fundacje, w regulaminach obowiązujących dla tych nagród.