Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Formy pomocy materialnej

Zasady przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego określa m.in. ustawa Prawo o szkolnictwie wyższymustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom UG.

 

Student Uniwersytetu Gdańskiego może ubiegać się o pomoc materialną ze środków Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów i przeznaczonych na ten cel środków budżetu państwa w formie:
1) stypendium socjalnego,
2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
3) stypendium rektora dla najlepszych studentów,
4) zapomogi.

 

Student Uniwersytetu Gdańskiego może ubiegać się również o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego czy też stypendium za wyniki w nauce lub sporcie finansowane przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną. Stypendia te przyznawane są na podstawie odrębnych przepisów.