Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Organy orzekające w sprawie pomocy materialnej

Stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz zapomoga przyznawane są przez Wydziałową Komisję Stypendialną na wniosek studenta. Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest przez Odwoławczą Komisję Stypendialną na wniosek studenta.

Wnioski należy składać w dziekanacie właściwego wydziału. Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi ustala Wydziałowa Komisja Stypendialna, o czym informuje ogłoszeniem na tablicy informacyjnej z zastrzeżeniem, iż termin ten nie może zakończyć się wcześniej niż 14 dni od dnia rozpoczęcia roku akademickiego.

W sprawie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomogi studentowi w terminie czternastu dni od otrzymania decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej przysługuje za jej pośrednictwem odwołanie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej. Wydziałowa Komisja Stypendialna uznając, że odwołanie zasługuje na uwzględnienie, może sama zmienić swoją wcześniejszą decyzję lub po zaopiniowaniu w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia odwołania  przekazać je do Odwoławczej Komisji Stypendialnej.

W przypadku stypendium rektora dla najlepszych studentów studentowi w terminie czternastu dni od otrzymania decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej lub skierowanie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni za pośrednictwem Odwoławczej Komisji Stypendialnej.

Rozstrzygnięcia dotyczące przyznania lub nieprzyznania stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz zapomogi są decyzjami administracyjnymi w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Decyzje podjęte przez komisje stypendialne doręczane są studentowi na piśmie za pokwitowaniem odbioru w dziekanacie właściwego wydziału. Decyzje nieodebrane w terminie 60 dni od daty ich wydania, wysyłane są pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres korespondencyjny studenta.

Informacje o świadczeniach pomocy materialnej przyznanych zgodnie z decyzjami odpowiedniej Komisji oraz dacie wydania decyzji zostają ogłoszone poprzez wywieszenie list studentów wg numerów albumu uprawnionych do tych świadczeń wraz z informacją dotyczącą trybu odbioru decyzji, o której mowa powyżej, na tablicy informacyjnej w dziekanacie właściwego wydziału.