Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Przepisy ogólne

Student może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów w danym roku akademickim przez okres do 9 miesięcy, nie dłużej niż do miesiąca czerwca, a w przypadku, gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr przez okres do 5 miesięcy, nie dłużej niż do miesiąca lutego.

Stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów są przyznawane na semestr lub rok akademicki i wypłacane co miesiąc. Stypendium socjalne i stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych wypłacane są w listopadzie z wyrównaniem za październik a stypendium rektora dla najlepszych studentów wypłacane jest w grudniu z wyrównaniem za październik i listopad.

Decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz zapomogi wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student został skreślony z listy studentów albo ukończył studia na kierunku, na którym pobierał świadczenie, lub utracił prawo do świadczenia. Ponadto student otrzymujący świadczenie pomocy materialnej jest obowiązany niezwłocznie powiadomić uczelnię o wystąpieniu okoliczności, mającej wpływ na prawo do otrzymywania świadczeń pomocy materialnej.

Student studiujący równocześnie kilka kierunków może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów i zapomogę tylko na jednym z nich, według własnego wyboru. Ponadto student ten jest obowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku lub uczelni.

Student może równocześnie otrzymywać stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Otrzymanie tych stypendiów nie wyklucza prawa studenta do świadczeń pomocy materialnej oraz prawa do otrzymywania stypendium przyznawanego przez organy samorządu terytorialnego oraz pracodawców, a także pochodzących ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów nie przysługuje stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia i zapomoga, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu magistra, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

Świadczenia uzyskane na podstawie nieprawdziwych dokumentów i danych, jako nabyte w drodze przestępstwa podlegają zwrotowi. Student traci prawo do otrzymywania świadczeń pomocy materialnej od dnia zawieszenia w prawach studenta prawomocnym orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów.

Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów, w tym wysokości stawek stypendiów i wzory wniosków znajdują się na stronie http://ug.edu.pl/studenci/studia_i_i_ii_stopnia_oraz_jednolite_magisterskie/sprawy_socjalne/stypendia.