Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może być przyznane na okres semestru lub roku akademickiego na wniosek studenta, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.

Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymywać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującymmałżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.

Fakt zakwaterowania w obiekcie innym niż dom studencki Uniwersytetu Gdańskiego należy potwierdzić umową najmu z właścicielem lub dysponentem lokalu.

Student ma obowiązek powiadomić Wydziałową Komisję Stypendialną, w terminie 7 dni o rezygnacji z zakwaterowania w domu studenckim lub innym obiekcie.

Informacje o wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne, o zasadach ustalania dochodu, o wymaganych dokumentach itp. znajdują się w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Przy ubieganiu się o stypendium socjalne (np. przy obliczaniu dochodu uprawniającego do otrzymania świadczenia) przydatne mogą okazać się m.in. następujące akty prawne: