Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie na szczeblu krajowym lub międzynarodowym i złożył wniosek w terminie do 30 dni po zakończeniu letniej sesji poprawkowej.

Student, który jednocześnie uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen i posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe w poprzednim roku akademickim, może otrzymać jedno stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Student może ubiegać się o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów na jednym kierunku studiów.

O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów.

Oprzyznaniestypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty.

O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia, rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia spełnił obowiązujące na Uniwersytecie Gdańskim warunki określone w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom UG oraz w określonym przez dziekana właściwego wydziału terminie złożył indeks studiów pierwszego stopnia.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów nie przysługuje studentom zaliczającym okres rozliczeniowy po terminie 30 września, chyba że termin zaliczenia okrsu rozliczeniowego przedłużony został decyzją dziekana właściwego wydziału lub opóźnienie zaliczenia okresu nastąpiło z przyczyn zależnych od Uniwersytetu.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów nie przysługuje studentowi w ciągu pierwszego roku studiów następującego po wznowieniu studiów.

Studentowi podejmującemu studia na Uniwersytecie Gdańskim w drodze przeniesienia z innej uczelni przysługuje stypendium rektora dla najlepszych studentów w następnym roku akademickim pod warunkiem pełnego rozliczenia poprzednich lat studiów (według programów studiów obowiązujących w Uniwersytecie Gdańskim).

Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów.

Stypendia rektora dla najlepszych studentów w zależności od podjętej przez Odwoławczą Komisję Stypendialną uchwały mogą być przyznawane z podziałem na formy i lata kształcenia:

  1. studia stacjonarne i niestacjonarne,
  2. studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie,
  3. lata studiów.

Na Uniwersytecie Gdańskim obowiązuje jedna stawka kwotowa stypendium rektora dla najlepszych studentów, ustalana na początku roku akademickiego lub semestru przez prorektora ds. studenckich w porozumieniu z Parlamentem Studentów UG, w zależności od liczby uprawnionych do pobierania świadczenia.

Osiągnięcia niezbędne do przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów wymienione są w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego.