Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Zapomoga

Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, z powodu:

  1. nieszczęśliwego wypadku,
  2. poważnej choroby udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim,
  3. śmierci członka najbliższej rodziny,
  4. kradzieży,
  5. klęski żywiołowej, np. powodzi, pożaru,
  6. innych, które zdaniem Wydziałowej Komisji Stypendialnej kwalifikują studenta do otrzymania zapomogi.

 

Zdarzenia losowe podane przez studenta muszą być udokumentowane potwierdzeniem właściwych organów (np. policji, straży pożarnej, zakładu opieki zdrowotnej, towarzystwa ubezpieczeniowego itp.).

Zapomogę przyznaje Wydziałowa Komisja Stypendialna. Zapomoga wypłacana jest w formie pieniężnej.

Student może otrzymaćzapomogę dwa razy w roku akademickim.

Student może otrzymać zapomogę wyłącznie jeden raz na podstawie dokumentacji dotyczącej tego samego zdarzenia.