Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Pomoc materialna

Formy pomocy materialnej 

 

Zasady przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego określa m.in. ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  oraz Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom UG.

 

Student Uniwersytetu Gdańskiego może ubiegać się o pomoc materialną ze środków Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów i przeznaczonych na ten cel środków budżetu państwa w formie:

 

 1. stypendium socjalnego,

 2. stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,

 3. stypendium rektora dla najlepszych studentów,

 4. zapomogi.

 

Student Uniwersytetu Gdańskiego może ubiegać się również o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego czy też stypendium za wyniki w nauce lub sporcie finansowane przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną. Stypendia te przyznawane są na podstawie odrębnych przepisów.

 

  

Organy orzekające w sprawie pomocy materialnej

 

Stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz zapomoga przyznawane są przez Wydziałową Komisję Stypendialną na wniosek studenta.

 

Wnioski należy składać w dziekanacie właściwego wydziału. Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi ustala Wydziałowa Komisja Stypendialna, o czym informuje ogłoszeniem na tablicy informacyjnej z zastrzeżeniem, iż termin ten nie może zakończyć się wcześniej niż 14 dni od dnia rozpoczęcia roku akademickiego.

 

W sprawie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomogi studentowi w terminie czternastu dni od otrzymania decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej przysługuje za jej pośrednictwem odwołanie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej. Wydziałowa Komisja Stypendialna uznając, że odwołanie zasługuje na uwzględnienie, może sama zmienić swoją wcześniejszą decyzję lub po zaopiniowaniu w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia odwołania przekazać je do Odwoławczej Komisji Stypendialnej.

 

W przypadku stypendium rektora dla najlepszych studentów studentowi w terminie czternastu dni od otrzymania decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej lub skierowanie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni za pośrednictwem Odwoławczej Komisji Stypendialnej.

 

Rozstrzygnięcia dotyczące przyznania lub nieprzyznania stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz zapomogi są decyzjami administracyjnymi w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Decyzje podjęte przez komisje stypendialne doręczane są studentowi na piśmie za pokwitowaniem odbioru w dziekanacie właściwego wydziału. Decyzje nieodebrane w terminie 60 dni od daty ich wydania, wysyłane są pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres korespondencyjny studenta.

 

Informacje o świadczeniach pomocy materialnej przyznanych zgodnie z decyzjami odpowiedniej Komisji oraz dacie wydania decyzji zostają ogłoszone poprzez wywieszenie list studentów wg numerów albumu uprawnionych do tych świadczeń wraz z informacją dotyczącą trybu odbioru decyzji, o której mowa powyżej, na tablicy informacyjnej w dziekanacie właściwego wydziału.

  

Przepisy ogólne

 

Student może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów w danym roku akademickim przez okres do 9 miesięcy, nie dłużej niż do miesiąca czerwca, a w przypadku, gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr przez okres do 5 miesięcy, nie dłużej niż do miesiąca lutego.

 

Stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów są przyznawane na semestr lub rok akademicki i wypłacane co miesiąc. Stypendium socjalne i stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych wypłacane są w listopadzie z wyrównaniem za październik a stypendium rektora dla najlepszych studentów wypłacane jest w grudniu z wyrównaniem za październik i listopad.

 

Decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz zapomogi wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student został skreślony z listy studentów albo ukończył studia na kierunku, na którym pobierał świadczenie, lub utracił prawo do świadczenia. Ponadto student otrzymujący świadczenie pomocy materialnej jest obowiązany niezwłocznie powiadomić uczelnię o wystąpieniu okoliczności, mającej wpływ na prawo do otrzymywania świadczeń pomocy materialnej.

 

Student studiujący równocześnie kilka kierunków może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów i zapomogę tylko na jednym z nich, według własnego wyboru. Ponadto student ten jest obowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku lub uczelni.

 

Student może równocześnie otrzymywać stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Otrzymanie tych stypendiów nie wyklucza prawa studenta do świadczeń pomocy materialnej oraz prawa do otrzymywania stypendium przyznawanego przez organy samorządu terytorialnego oraz pracodawców, a także pochodzących ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

 

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukęna drugim kierunku studiów nie przysługuje stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia i zapomoga, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu magistra, jednakże nie dłużej niżprzez okres trzech lat.

 

Świadczenia uzyskane na podstawie nieprawdziwych dokumentów i danych, jako nabyte w drodze przestępstwa podlegają zwrotowi. Student traci prawo do otrzymywania świadczeń pomocy materialnej od dnia zawieszenia w prawach studenta prawomocnym orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów.

 

Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów, w tym wysokości stawek stypendiów i wzory wniosków znajdują się na stronie  http://ug.edu.pl/studenci/studia_i_i_ii_stopnia_oraz_jednolite_magisterskie/sprawy_socjalne/stypendia.

  

Stypendium socjalne

 

Stypendium socjalne może być przyznane na okres semestru lub roku akademickiego na wniosek studenta, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.

 

Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

 

Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymywaćstypendium socjalne w zwiększonej wysokości równieżz tytułu zamieszkania z niepracującymmałżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niżdom studencki.

 

Fakt zakwaterowania w obiekcie innym niż dom studencki Uniwersytetu Gdańskiego należy potwierdzić umową najmu z właścicielem lub dysponentem lokalu.

 

Student ma obowiązek powiadomićWydziałowąKomisjęStypendialną, w terminie 7 dni o rezygnacji z zakwaterowania w domu studenckim lub innym obiekcie.

 

Informacje o wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne, o zasadach ustalania dochodu, o wymaganych dokumentach itp. znajdują się w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego.

  

Przy ubieganiu się o stypendium socjalne (np. przy obliczaniu dochodu uprawniającego do otrzymania świadczenia) przydatne mogą okazać się m.in. następujące akty prawne:

  

 

 

  

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej aktualnym orzeczeniem właściwego organu i nie jest ono uzależnione od sytuacji materialnej studenta.

 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może być przyznane na okres semestru lub roku akademickiego na wniosek studenta, jednak nie dłużej niż do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia. Po wygaśnięciu ważności dotychczasowego orzeczenia o niepełnosprawności student winien przedłożyć nowe orzeczenie lub zaświadczenie z odpowiedniego organu o złożeniu wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia. O ile zachowana jest ciągłość terminu, na jaki niepełnosprawność została orzeczona przyznane stypendium zostanie wypłacone lub wyrównane bez konieczności składania nowego wniosku. W przypadku, gdy ciągłość nie jest zachowana student winien złożyć nowy wniosek o przyznanie stypendium, które będzie wypłacane od kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wniosek został złożony.

  

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

 

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie na szczeblu krajowym lub międzynarodowym i złożył wniosek w terminie do 30 dni po zakończeniu letniej sesji poprawkowej.

 

Student, który jednocześnie uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen i posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe w poprzednim roku akademickim, może otrzymać jedno stypendium rektora dla najlepszych studentów.

 

Student może ubiegaćsięo przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów na jednym kierunku studiów.

 

O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów student może ubiegaćsięnie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów.

 

Oprzyznaniestypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty.

 

O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia, rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia spełnił obowiązujące na Uniwersytecie Gdańskim warunki określone w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom UG oraz w określonym przez dziekana właściwego wydziału terminie złożył indeks studiów pierwszego stopnia.

 

Stypendium rektora dla najlepszych studentów nie przysługuje studentom zaliczającym okres rozliczeniowy po terminie 30 września, chyba że termin zaliczenia okresu rozliczeniowego przedłużony został decyzją dziekana właściwego wydziału lub opóźnienie zaliczenia okresu nastąpiło z przyczyn zależnych od Uniwersytetu.

 

Stypendium rektora dla najlepszych studentów nie przysługuje studentowi w ciągu pierwszego roku studiów następującego po wznowieniu studiów.

 

Studentowi podejmującemu studia na Uniwersytecie Gdańskim w drodze przeniesienia z innej uczelni przysługuje stypendium rektora dla najlepszych studentów w następnym roku akademickim pod warunkiem pełnego rozliczenia poprzednich lat studiów (według programów studiów obowiązujących w Uniwersytecie Gdańskim).

 

Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów.

 

Stypendia rektora dla najlepszych studentów w zależności od podjętej przez Odwoławczą Komisję Stypendialną uchwały mogą być przyznawane z podziałem na formy i lata kształcenia:

 

  1. studia stacjonarne i niestacjonarne,

  2. studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie,

  3. lata studiów.

   Na Uniwersytecie Gdańskim obowiązuje jedna stawka kwotowa stypendium rektora dla najlepszych studentów, ustalana na początku roku akademickiego lub semestru przez prorektora ds. studenckich w porozumieniu z Parlamentem Studentów UG, w zależności od liczby uprawnionych do pobierania świadczenia.

   Osiągnięcia niezbędne do przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów wymienione są w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego.

 

 

Zapomoga

 

Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, z powodu:

 

 1. nieszczęśliwego wypadku,

 2. poważnej choroby udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim,

 3. śmierci członka najbliższej rodziny,

 4. kradzieży,

 5. klęski żywiołowej, np. powodzi, pożaru,

 6. innych, które zdaniem Wydziałowej Komisji Stypendialnej kwalifikują studenta do otrzymania zapomogi.

  Zdarzenia losowe podane przez studenta muszą być udokumentowane potwierdzeniem właściwych organów (np. policji, straży pożarnej, zakładu opieki zdrowotnej, towarzystwa ubezpieczeniowego itp.).

  Zapomogęprzyznaje Wydziałowa Komisja Stypendialna. Zapomoga wypłacana jest w formie pieniężnej.

  Student może otrzymaćzapomogę dwa razy w roku akademickim.

  Student może otrzymać zapomogę wyłącznie jeden raz na podstawie dokumentacji dotyczącej tego samego zdarzenia.

 

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

 

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku

akademickim wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskał w okresie studiów: 

  

wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami lub

 

wybitne osiągnięcia w sporcie.

 

Spełnienie wyżej wymienionego warunku zaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim nie jest wymagane, jeżeli student jest wpisany w danym roku akademickim na rok studiów przewidziany w planie tych studiów, a przyczyną niezaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim był urlop od zajęć w uczelni udzielony w związku ze stanem jego zdrowia lub z narodzinami dziecka.

 

Student przedstawia swoją kandydaturę do przyznania stypendium rektorowi uczelni za pośrednictwem dziekana w terminie określonym przez uczelnię.

 

Student może przedstawić swoją kandydaturę do stypendium na każdym z kierunków, na którym studiuje, z tym że może otrzymać tylko jedno stypendium na wskazanym przez siebie kierunku. Kandydatura powinna zawierać wyłącznie osiągnięcia związane z danymi studiami, zatem nie należy przedstawiać osiągnięć związanych z odbywanymi równocześnie innymi studiami albo realizacją innych zainteresowań lub hobby, jak również osiągnięć związanych z pracą zawodową.

 

Stypendia ministra są przyznawane studentom na wniosek rektora uczelni zaopiniowany przez radę wydziału.

 

Szczegółowe informacje na temat stypendium ministra za wybitne osiągnięcia znajdują się na stronie MNiSW.  

  

Diamentowy Grant

 

Program przeznaczony jest dla absolwentów studiów licencjackich lub studentów po trzecim roku jednolitych studiów magisterskich, którzy prowadzą badania naukowe. Co roku 100 najlepszych może otrzymać grant na własne badania. Laureaci programu mogą też skrócić ścieżkę kariery naukowej i ubiegać się o doktorat z pominięciem stopnia magistra. Kandydaci muszą pozyskać opiekuna naukowego oraz instytucję, w której zrealizują swój projekt. Właśnie ta instytucja wnioskuje o przyznanie grantu młodemu naukowcowi.

 

Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na stronie  http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/diamentowy-grant.html

  

Kredyt studencki

 

Preferencyjny kredyt studencki jest jedną z wielu form pomocy materialnej udzielanej studentom z budżetu państwa. Może on stanowić znaczną pomoc dla osób, które z przyczyn finansowych nie są w stanie podjąć lub kontynuować studiów.

 

Kredyt mogą otrzymać studenci, którzy jednocześnie spełniają następujące warunki:

 • rozpoczęli studia przed ukończeniem 25 roku życia
 • uzyskują dochody (w przeliczeniu na osobę w rodzinie) w średniej miesięcznej wysokości nie przekraczającej progu dochodu ustalanego co roku przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego (w roku akademickim 2018/2019 jest to kwota 2500 zł netto)
 • uzyskają od banku udzielającego kredytu pozytywną oceną zabezpieczenia spłaty kredytu (zdolność kredytowa); w przypadku braku możliwości sprostania wymogom banków w zakresie zabezpieczenia spłaty kredytu, przy ubieganiu się o kredyt student może się starać o poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego oraz o poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

O kredyt mogą ubiegać się również kandydaci na studia, z tym że aby podpisać umowę kredytową muszą potwierdzić w banku status studenta lub doktoranta.

 

Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów i wypłacany maksymalnie przez okres 6 lat, a w przypadku studiów doktoranckich – przez okres 4 lat. Transze kredytu wypłacane są przez okres 10 miesięcy w roku akademickim. Warunkiem otrzymywania kredytu jest posiadanie statusu studenta lub doktoranta potwierdzone ważną legitymacją studencką lub doktorancką.

 

W roku akademickim 2018/2019 miesięczna rata kredytu studenckiego wynosi:

 • 600 zł – rata podstawowa,
 • 800 zł albo 1000 zł – rata podwyższona,
 • 400 zł – rata obniżona.

 

We wniosku o kredyt należy wskazać wnioskowaną kwotę kredytu.

 

Gdy ocena dla wnioskowanej kwoty będzie negatywna, bank dokona oceny dla niższych rat.

 

W trakcie trwania umowy kredytobiorca może złożyć w banku wniosek o zmianę wysokości miesięcznej raty kredytu.

 

O kredyt studencki można ubiegać się w bankach kredytujących, znajdujących się na liście ustalonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W roku akademickim 2018/2019 są to:

 

W roku akademickim 2018/2019 wniosek o przyznanie kredytu składa się w okresie do 20 października 2018 r.

 

Zalety kredytu studenckiego:

 • niskie oprocentowanie
 • raty spłat kredytu o około połowę niższe niż raty wypłat kredytu
 • spłata dopiero po dwóch latach od ukończenia studiów albo od terminu, w którym kredytobiorca powinien ukończyć studia
 • możliwość częściowego umorzenia dla najlepszych absolwentówstudiów pierwszego stopnia albo studiów drugiego stopnia, albo jednolitych studiów magisterskich, albo studiów doktoranckich, w danym roku akademickim:

  ˗    w 50% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia doktoranckie w grupie do 1% najlepszych absolwentów,

  ˗    w 35% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia doktoranckie w grupie od 1,01% do 5% najlepszych absolwentów,

  ˗    w 20% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia doktoranckie w grupie od 5,01% do 10% najlepszych absolwentów.

  Kredyt może być też częściowo lub całkowicie umorzony w przypadku trudnej sytuacji życiowej studenta/doktoranta – wypadki losowe, ciężkie choroby, kalectwo uniemożliwiające podjęcie pracy zawodowej i inne zdarzenia, które utrudniają spłatę kredytu.

 

Szczegółowych informacji na temat kredytów studenckich należy szukać na stronie MNiSW oraz na stronach banków.