Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Kredyt studencki

Preferencyjny kredyt studencki jest jedną z wielu form pomocy materialnej udzielanej studentom z budżetu państwa. Może on stanowić znaczną pomoc dla osób, które z przyczyn finansowych nie są w stanie podjąć lub kontynuować studiów.

Kredyt mogą otrzymać studenci, którzy jednocześnie spełniają następujące warunki:

 • rozpoczęli studia przed ukończeniem 25 roku życia
 • uzyskują dochody (w przeliczeniu na osobę w rodzinie) w średniej miesięcznej wysokości nie przekraczającej progu dochodu ustalanego co roku przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego (w roku akademickim 2018/2019 jest to kwota 2500 zł netto)
 • uzyskają od banku udzielającego kredytu pozytywną oceną zabezpieczenia spłaty kredytu (zdolność kredytowa); w   przypadku braku możliwości sprostania wymogom banków w zakresie zabezpieczenia spłaty kredytu, przy ubieganiu się o kredyt student może się starać o poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego oraz o poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

O kredyt mogą ubiegać się również kandydaci na studia, z tym że aby podpisać umowę kredytową muszą potwierdzić w banku status studenta lub doktoranta.

Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów i wypłacany maksymalnie przez okres 6 lat, a w przypadku studiów doktoranckich – przez okres 4 lat. Transze kredytu wypłacane są przez okres 10 miesięcy w roku akademickim. Warunkiem otrzymywania kredytu jest posiadanie statusu studenta lub doktoranta potwierdzone ważną legitymacją studencką lub doktorancką.

W roku akademickim 2018/2019 miesięczna rata kredytu studenckiego wynosi:

 • 600 zł – rata podstawowa,
 • 800 zł albo 1000 zł – rata podwyższona,
 • 400 zł – rata obniżona.

 

We wniosku o kredyt należy wskazać wnioskowaną kwotę kredytu.

Gdy ocena dla wnioskowanej kwoty będzie negatywna, bank dokona oceny dla niższych rat.

W trakcie trwania umowy kredytobiorca może złożyć w banku wniosek o zmianę wysokości miesięcznej raty kredytu.

O kredyt studencki można ubiegać się w bankach kredytujących, znajdujących się na liście ustalonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W roku akademickim 2018/2019 są to:

 

W roku akademickim 2018/2019 wniosek o przyznanie kredytu składa się w okresie do 20 października 2018 r.

Zalety kredytu studenckiego:

 • niskie oprocentowanie
 • raty spłat kredytu o około połowę niższe niż raty wypłat kredytu
 • spłata dopiero po dwóch latach od ukończenia studiów albo od terminu, w którym kredytobiorca powinien ukończyć studia
 • możliwość częściowego umorzenia dla najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia albo studiów drugiego stopnia, albo jednolitych studiów magisterskich, albo studiów doktoranckich, w danym roku akademickim:

  ˗    w 50% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia doktoranckie w grupie do 1% najlepszych absolwentów,

  ˗    w 35% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia doktoranckie w grupie od 1,01% do 5% najlepszych absolwentów,

  ˗    w 20% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia doktoranckie w grupie od 5,01% do 10% najlepszych absolwentów.

  Kredyt może być też częściowo lub całkowicie umorzony w przypadku trudnej sytuacji życiowej studenta/doktoranta – wypadki losowe, ciężkie choroby, kalectwo uniemożliwiające podjęcie pracy zawodowej i inne zdarzenia, które utrudniają spłatę kredytu.

 

Szczegółowych informacji na temat kredytów studenckich należy szukać na stronie MNiSW oraz na stronach banków.