Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Kredyt studencki

Preferencyjny kredyt studencki jest jedną z wielu form pomocy materialnej udzielanej studentom z budżetu państwa. Może on stanowić znaczną pomoc dla osób, które z przyczyn finansowych nie są w stanie podjąć lub kontynuować studiów.

Kredyt mogą otrzymać studenci, którzy jednocześnie spełniają następujące warunki:

  • rozpoczęli studia przed ukończeniem 25 roku życia
  • uzyskują dochody (w przeliczeniu na osobę w rodzinie) w średniej miesięcznej wysokości nie przekraczającej progu dochodu ustalanego co roku przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego (w roku akademickim 2017/2018 jest to kwota 2500 zł)
  • uzyskają od banku udzielającego kredytu pozytywną oceną zabezpieczenia spłaty kredytu (zdolność kredytowa)

 

W przypadku braku możliwości sprostania wymogom banków w zakresie zabezpieczenia spłaty kredytu, przy ubieganiu się o kredyt student może się starać o poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego oraz o poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów i wypłacany maksymalnie przez okres 6 lat, a w przypadku studiów doktoranckich – przez okres 4 lat. Transze kredytu wypłacane są przez okres 10 miesięcy w roku akademickim. Warunkiem otrzymywania kredytu jest posiadanie statusu studenta lub doktoranta potwierdzone ważną legitymacją studencką lub doktorancką.

W roku akademickim 2017/2018 miesięczna rata kredytu studenckiego wynosi:

  • 600 zł – rata podstawowa,
  • 800 zł albo 1000 zł – rata podwyższona,
  • 400 zł – rata obniżona.

 

We wniosku o kredyt należy wskazać wnioskowaną kwotę kredytu.

Gdy ocena dla wnioskowanej kwoty będzie negatywna, bank dokona oceny dla niższych rat.

W trakcie trwania umowy kredytobiorca może złożyć w banku wniosek o zmianę wysokości miesięcznej raty kredytu.

O kredyt studencki można ubiegać się w bankach kredytujących, znajdujących się na liście ustalonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W roku akademickim 2017/2018 są to:

 

W roku akademickim 2017/2018 wniosek o przyznanie kredytu składa się w okresie do 20 października 2017 r.

Zalety kredytu studenckiego:

  • niskie oprocentowanie
  • raty o połowę niższe niż raty kredytu
  • spłata dopiero po dwóch latach od ukończenia studiów albo od terminu, w którym kredytobiorca powinien ukończyć studia
  • możliwość częściowego umorzenia dla najlepszych absolwentów (Student lub doktorant, który znajdzie się w gronie 5 % najlepszych absolwentów uczelni może liczyć na umorzenie kredytu w wysokości 20% jego całości. Kredyt może być też częściowo lub całkowicie umorzony w przypadku trudnej sytuacji życiowej studenta/doktoranta – wypadki losowe, ciężkie choroby, kalectwo uniemożliwiające podjęcie pracy zawodowej i inne zdarzenia, które utrudniają spłatę kredytu.)

 

Szczegółowych informacji na temat kredytów studenckich należy szukać na stronie http://www.nauka.gov.pl/kredyty-studenckie/informacja-o-kredytach-studenckich-w-roku-akademickim-2017-2018.html oraz na stronach banków.