Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Domy studenckie UG

Uniwersytet Gdański dysponuje niemal 1600 miejscami w 8 domach studenckich. O miejsce w domu studenckim mogą ubiegać się studenci UG, w tym także studenci UG niebędący obywatelami polskimi i studenci UG wraz z małżonkami i dziećmi, studenci zagraniczni w ramach programów wymiany studenckiej, osoby odbywające w UG praktyki lub staż naukowy, doktoranci i pracownicy UG, absolwenci UG do 2 lat od ukończenia studiów, studenci innych uczelni, którzy nie zalegają z płatnościami oraz posiadają wpis do indeksu o rozliczeniu w domu studenckim w poprzednim roku akademickim.

Pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w domu studenckim przysługuje studentowi, któremu codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie i który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.

Uczelnia sukcesywnie podnosi standard zamieszkania w akademikach przeprowadzając kapitalne remonty i bieżące naprawy. W ostatnich latach kapitalny remont przeprowadzono w DS 3, DS 5, DS 6, DS 7, DS 10 i DS 11. Obecnie dobiega końca remont DS 4 i rozpoczyna się rozbudowa DS 9.

Opłaty za zamieszkanie w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego są zróżnicowane i zaczynają się od 355 zł miesięcznie.

Porządek wewnętrzny w domu studenckim oraz wzajemne relacje, obowiązki i uprawnienia jego mieszkańców wobec obowiązków i uprawnień administracji domu studenckiego oraz obowiązujących przepisów ogólnych określa Regulamin mieszkańca domu studenckiego UG.

W domu studenckim niedozwolone jest między innymi:

  • samowolne dokonywanie zmian w wyposażeniu pokoju i pomieszczeniach ogólnego użytku (np. instalowanie pralek w pokojach)
  • dokonywanie samowolnej zmiany pokoju zamieszkania
  • dokonywanie wymiany zamków do drzwi i dorabianie kluczy bez zgody administracji domów studenckich
  • przetrzymywanie wszelkich zwierząt
  • palenie tytoniu, a także wrzucanie niedopałków papierosów i zapałek do koszy przeznaczonych na składowanie odpadków
  • spożywanie napojów alkoholowych

W przypadku naruszania przepisów dotyczących zamieszkiwania w domu studenckim Prorektor ds. Studenckich, Kanclerz lub jego zastępca w porozumieniu z Odwoławczą Komisją Stypendialną mogą orzec o przeniesieniu studenta do innego domu studenckiego lub o utracie prawa do zamieszkania w domu studenckim.

Cennik, Zasady przyznawania miejsc i kwaterowania w domach studenckich UG, Regulamin mieszkańca domu studenckiego UG, a także wzory wniosków znajdują się na stronie http://ug.edu.pl/studenci/studia_i_i_ii_stopnia_oraz_jednolite_magisterskie/sprawy_socjalne/akademiki.