Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Studia to nie tylko nauka

Uniwersytet Gdański stwarza studentom szerokie możliwości realizowania swoich pasji i rozwijania zainteresowań, m.in. w samorządzie studenckim, Akademickim Centrum Kultury, Akademickim Związku Sportowym, kołach naukowych i organizacjach studenckich, a także poprzez uczestnictwo w międzynarodowych i krajowych wymianach studenckich.

Gorąco zachęcamy do uczestnictwa w rozmaitych formach aktywności studenckiej i zapoznania się chociaż z wybranymi, opisanymi w niniejszym szkoleniu, zagadnieniami dotyczącymi tej jakże rozległej tematyki.