Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Koła naukowe i organizacje studenckie

Na Uniwersytecie Gdańskim działa około dwustu kół naukowych i organizacji studenckich, w których studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania. Spektrum działalności kół naukowych i organizacji studenckich jest bardzo szerokie i obejmuje między innymi badania naukowe, konferencje, sympozja, szkolenia, warsztaty, objazdy naukowe, publikacje oraz akcje charytatywne. Wiele kół naukowych odnosi znaczące sukcesy zarówno na arenie ogólnopolskiej jak i międzynarodowej. Wykaz kół naukowych działających na Uniwersytecie Gdańskim znajduje się na stronie http://ug.edu.pl/zycie_studenckie/organizacje_studenckie/kola_naukowe.