Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Biuro Karier UG

Biuro Karier oferuje studentom i absolwentom Uniwersytetu Gdańskiego pomoc i wsparcie w stawianiu pierwszych kroków na rynku pracy. Jego działania koncentrują się przede wszystkim na poradnictwie zawodowym, organizowaniu szkoleń i warsztatów w zakresie poruszania się po rynku pracy oraz w zakresie kompetencji miękkich, na pozyskiwaniu ofert pracy, praktyk i staży dla studentów i absolwentów UG, obserwowaniu obowiązujących trendów na rynku pracy, podtrzymywaniu istniejących i nawiązywaniu nowych kontaktów z pracodawcami, realizowaniu projektów unijnych, ukierunkowanych na wzmocnienie kompetencji kluczowych w pozyskaniu zatrudnienia.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://bk.ug.edu.pl