Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Programy wymiany studenckiej

Wymiana Erasmus+
 

W ramach Programu Erasmus+Szkolnictwo Wyższe – części programu Komisji Europejskiej Erasmus+, obejmującego lata 2014–2020 – możliwe są wyjazdy studentów na studia oraz na praktykę do wszystkich krajów członkowskich UE, a także do krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (m.in. Norwegia) i krajów kandydujących (Turcja). W ramach programu Erasmus+ student może realizować semestralny lub roczny pobyt w zagranicznej uczelni współpracującej z jego wydziałem macierzystym, w ramach studiowanego przez siebie kierunku, na podstawie umowy międzyinstytucjonalnej.

Koordynatorem programu Erasmus+ na Uniwersytecie Gdańskim jest Sekcja Wymiany Zagranicznej Studentów.

Więcej informacji znajduje się na stronach: 

https://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020

http://www.erasmus.org.pl

 

Program Mobilności Studentów i Doktorantów MOST
 

Program ten daje możliwość odbycia jednego lub dwóch semestrów na studiach na jednym z ponad dwudziestu Uniwersytetów w Polsce.

Więcej informacji znajduje się na stronach: 

https://ug.edu.pl/studenci/studia_i_i_ii_stopnia_oraz_jednolite_magisterskie/rozwoj_kariera/most

http://most.amu.edu.pl

 

Inne programy wymiany studenckiej
Istnieją też różne inne programy wymiany studenckiej, w ramach których można wyjechać m.in. do Chin czy krajów byłego ZSRR. Informacji na ich temat należy szukać w dziekanatach i sekretariatach poszczególnych instytutów lub katedr.