Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Kilka praktycznych porad na koniec

  • zapoznaj się z najważniejszymi aktami prawnymi określającymi prawa i obowiązki studenta, zwłaszcza z Regulaminem Studiów UG
  • przestrzegaj terminów określonych we wspomnianych aktach prawnych
  • w przypadku jakichkolwiek problemów związanych ze studiami zwróć się o pomoc do Parlamentu Studentów UG lub do właściwej Wydziałowej Rady Samorządu; im wcześniej, tym lepiej

Powodzenia!