Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Neptunalia

W roku 2019, podobnie jak w roku 2018, samorządy studenckie wszystkich gdańskich uczelni publicznych, w tym m.in. Parlament Studentów Uniwersytetu Gdańskiego, zorganizowały wspólne Juwenalia Gdańskie. Odbyły się one 11 maja, ale oprócz tego wspólnego dużego wydarzenia, na naszej uczelni odbywały się różne pomniejsze imprezy juwenaliowe.

Plakat JG2019 imprezy towarzyszace