Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Kodeks etyki studenta UG

Kodeks etyki studenta Uniwersytetu Gdańskiego

uchwalony przez Parlament Studentów UG

na posiedzeniu w dniu 14 października 2011 r.

 

My, Studenci Uniwersytetu Gdańskiego, mając na uwadze wpływ edukacji i nauki na społeczeństwo, pozostając wiernymi ideałom humanizmu i tradycjom tolerancji, zobowiązujemy się do przestrzegania zasad etyki i zachowania wysokich standardów akademickich oraz deklarujemy:

1. Przestrzeganie norm moralnych ogólnie przyjętych w naszym społeczeństwie, a w szczególności norm moralnych przyjętych w środowisku akademickim.

2. Przestrzeganie obowiązujących norm prawnych.

3. Poszanowanie własności intelektualnej innych osób.

4. Wykonywanie rzetelnie wszystkich swoich obowiązków związanych z nauką.

5. Dążenie do zdobywania wiedzy oraz osiąganie możliwie szerokiego rozwoju osobistego.

6. Uczestniczenie w życiu akademickim Uniwersytetu Gdańskiego w miarę naszych możliwości oraz dbanie o dobre imię uczelni i propagowanie jej sukcesów i osiągnięć.

7. Korzystanie z prawa do wolności słowa w ramach norm etycznych oraz prawnych.

8. Postępowanie zgodnie z zasadami tolerancji oraz poszanowania dla inności.

9. Brak przyzwolenia na udział studentów w jakichkolwiek działaniach mogących uwłaczać godności studentów lub innych członków społeczności akademickiej, lub wpłynąć negatywnie na dobre imię uczelni.