Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Informacje dla kół naukowych

Jak co roku, zapraszamy na szkolenie dedykowane kołom naukowym i organizacjom studenckim, jednak serdecznie zapraszamy także Dziekanów i Opiekunów naukowych.

Szkolenie odbędzie się 18 października 2018r. (czwartek) w Rektoracie przy ul. Bażyńskiego 8, sala 411, w godz. 12.00-15.00.

   

SZKOLENIE DLA KÓŁ NAUKOWYCH – finansowanie, rozliczanie, sprawozdania z działalności

18.10.2018R. GODZ. 12.00-15.00

   

1. Wystąpienie prof. Arnolda Kłonczyńskiego, Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Gdańskiego.

2. Wykład dra Lecha Jędrzejewskiego (Kierownik Biura Audytu UG, nauczyciel akademicki) – Zasady Funkcjonowania Jednostek Sektora Finansów Publicznych, 12.15-13.00.

3. Wystąpienie mgr Anny Smykowskiej, Kierownik Działu Kształcenia UG, 13.15-13.30.

4. Wystąpienie inż. Agnieszki Krajewskiej, Kierownik Działu Zarzadzania Systemami Informatycznymi UG, 13.30-13.45.

5. Szkolenie prowadzone przez Krystynę Demkowicz (BPS), 13.45-14.45

 

  • Sposoby finansowania kol naukowych i organizacji studenckichzarejestrowanych przy UG. Kilka źródeł.Tryb przyznawania środków.

  • Kryteria przyznawania środków przez Dziekana/Komisję Wydziałową/Prorektora ds. Studenckich/ na działalność.

  • Sposoby rozliczania się.

  • Respektowanie Ustawy o zam. Publicznych na UG.

  • Terminy rozliczeń.

  • Sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności.

  

6. Pytania uczestników, wnioski.

 

 Zasady rozdziału środków finansowych przeznaczanych przez Parlament Studentów UG na działalność studenckich kół naukowych, organizacji studenckich, grup studentów i studentów indywidualnych

   

1. Parlament Studentów UG powierza rozdział środków na działalność studenckich kół naukowych, organizacji studenckich, grup studentów i studentów indywidualnych Prorektorowi ds. Studenckich oraz prodziekanom właściwym ds. studenckich na następujących zasadach:

 

a) Prorektor ds. Studenckich rozdziela środki pomiędzy organizacje studenckie, międzywydziałowe studenckie koła naukowe i grupy studentów składające się ze studentów różnych wydziałów;

b) prodziekani właściwi ds. studenckich rozdzielają środki pomiędzy studenckie koła naukowe przypisane do poszczególnych wydziałów, grupy studentów składające się ze studentów danego wydziału oraz studentów indywidualnych z danego wydziału.

     

2. Prorektor ds. Studenckich oraz prodziekani właściwi ds. studenckich mogą ustalać szczegółowe zasady rozdziału środków, o ile zasady te nie są sprzeczne z zasadami ustalonymi w porozumieniu z Parlamentem Studentów UG.

     

3. Prorektor ds. Studenckich oraz prodziekani właściwi ds. studenckich rozdzielają wspomniane środki w formie pisemnych decyzji z adnotacją, że dany wydatek zostanie opłacony z puli Parlamentu Studentów UG.

     

4. Studenckie koła naukowe, organizacje studenckie, grupy studentów i studenci indywidualni w celu rozliczenia przyznanych i wydanych środków składają do biura Parlamentu Studentów UG (Gdańsk, ul. Wita Stwosza 58, pokój 107) odpowiednie rachunki, faktury itp. oraz pisemne zgody wydane przez Prorektora ds. Studenckich lub prodziekanów właściwych ds. studenckich, a także zgody Działu Zamówień Publicznych, jeżeli są wymagane. NALEŻY BEZWZGLĘDNIE PRZESTRZEGAĆ PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH!

     

5. Wspomniane rachunki, faktury itp. oraz pisemne zgody wydane przez Prorektora ds. Studenckich lub prodziekanów właściwych ds. studenckich, a także zgody Działu Zamówień Publicznych, jeżeli są wymagane, muszą zostać dostarczone do biura Parlamentu Studentów UG najpóźniej do 10 grudnia danego roku. W przypadku niezłożenia wspomnianych dokumentów lub złożenia ich po tym terminie Parlament Studentów UG ma prawo odmówić rozliczenia przyznanych środków.

     

6. Studenckie koła naukowe i organizacje studenckie są zobligowane dostarczyć do biura Parlamentu Studentów UG sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności:

 

            a) za semestr zimowy do dnia 10 stycznia,

            b) za semestr letni do dnia 30 lipca.