Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Podstawowe informacje na temat uczelni

Uniwersytet Gdański został powołany 20 marca 1970 roku. Powstał  z połączenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku; później w jego skład weszło także Wyższe Studium Nauczycielskie. Obecnie Uniwersytet Gdański jest największą uczelnią wyższą w regionie pomorskim. Na jedenastu wydziałach studiuje niemal trzydzieści tysięcy studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych, którymi opiekuje się około tysiąc siedmiuset pracowników naukowo-dydaktycznych. Uniwersytet Gdański oferuje kształcenie na ponad siedemdziesięciu kierunkach studiów w zakresie ponad dwustu dwudziestu specjalności. Każdego roku powoływane są nowe kierunki studiów, a oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku pracy.

 

Władze Uniwersytetu Gdańskiego

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, dr hab. Jerzy Gwizdała, prof. nadzw.

Prorektor ds. studenckich, dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. nadzw.

Prorektor ds. kształcenia, dr hab. Anna Machnikowska, prof. nadzw.

Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką, prof. dr hab. Krzysztof Bielawski

Kanclerz Uniwersytetu Gdańskiego, dr Mirosław Czapiewski

 

Rektorat, będący siedzibą władz Uniwersytetu Gdańskiego, znajduje się w Gdańsku-Oliwie przy ul. Bażyńskiego 8.

 

Szczegółowe informacje na temat uczelni znajdują się na stronie http://ug.edu.pl.