Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Opłaty za studia i usługi edukacyjne

Każdy student ma obowiązek podpisać z uczelnią umowę określającą warunki pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów lub opłat za usługi edukacyjne, a także wysokość tych opłat. Umowa zabezpiecza studenta przed nieuzasadnionym podnoszeniem przez uczelnię opłat związanych z tokiem studiów. Na stronach UG zamieszczone są informacje dotyczące zasad pobierania opłat oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat, umowy, aneksy do umów, a także wysokości opłat. Każdy student powinien dokładnie zapoznać się z treścią umowy i podpisać ją nie później niż w terminie 30 dni od rozpoczęcia zajęć. Umowa jest zawierana na cały przewidywany okres studiów; student nie jest obowiązany do uiszczania opłat innych niż określone w umowie.

Uczelnia nie ma prawa pobierać opłat m.in. za rejestrację na kolejny semestr lub rok studiów, egzaminy, w tym egzamin poprawkowy, egzamin komisyjny, egzamin dyplomowy, wydanie dziennika praktyk zawodowych, złożenie i ocenę pracy dyplomowej oraz wydanie suplementu do dyplomu.