Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Zniżki na przejazdy

Studentowi, niezależnie od wieku, przysługuje prawo do korzystania z 50% ulgi w opłatach za przejazdy publicznymi środkami komunikacji miejskiej. Osobom, które ukończyły studia pierwszego stopnia, prawo to przysługuje do dnia 31 października roku, w którym ukończyły te studia.

Studentowi, który nie ukończył 26 roku życia przysługuje prawo do korzystania z 51% ulgi w opłatach za przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w klasie 2 w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych, oraz w pociągach osobowych i pospiesznych, na podstawie imiennych biletów miesięcznych. Osobom, które ukończyły studia pierwszego stopnia, prawo to przysługuje do dnia 31 października roku, w którym ukończyły te studia.

Studentowi, który nie ukończył 26 roku życia przysługuje prawo do korzystania z 51% ulgi w opłatach za przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych. Osobom, które ukończyły studia pierwszego stopnia, prawo to przysługuje do dnia 31 października roku, w którym ukończyły te studia.

Dokumentem poświadczającym uprawnienia studenta UG do korzystania z ulg na przejazdy jest legitymacja studencka wydana przez Uniwersytet Gdański. Student korzystający ze zniżek na przejazdy podczas kontroli jest zobowiązany do okazania ważnej legitymacji studenckiej.

 

Szczegółowe przepisy dotyczące zniżek na przejazdy określone są m.in. w następujących aktach prawnych: