Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Ubezpieczenie zdrowotne

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uczelnia zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego i opłaca składkę za:

  • studentów, którzy ukończyli 26 rok życia i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu, do ubezpieczenia zdrowotnego – na pisemny wniosek studenta,
  • studentów, którzy nie ukończyli 26 roku życia i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu  ( nie posiadają rodziców lub opiekunów prawnych ),
  • studentów którzy studiują w Polsce i są uznani za osoby polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji, bądź posiadają ważna Kartę Polaka.

 

Do czasu ukończenia 26 roku życia  student korzysta z ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej. Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na rodzicach bądź opiekunach prawnych.

Przepisy wskazują kolejność przyjmowania obowiązku zgłoszenia:

  • jeżeli student jest zatrudniony na umowę o pracę, do ubezpieczenia zgłasza pracodawca i opłaca składkę,
  • jeżeli prowadzi działalność gospodarczą, obowiązek leży po stronie studenta.

 

Student w celu uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego musi zgłosić się osobiście do Działu Studenckich Spraw Socjalnych przy ul. Wita Stwosza 58 w Gdańsku-Oliwie. Powinien mieć przy sobie dowód osobisty (konieczny do ubezpieczenia jest pesel).

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie  http://ug.edu.pl/studenci/studia_i_i_ii_stopnia/sprawy_socjalne/ubezpieczenie