Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Regulamin Studiów UG

Regulamin Studiów Uniwersytetu Gdańskiego jest aktem prawnym, z którym powinien zapoznać się szczegółowo każdy student naszej uczelni. Znajomość regulaminu z pewnością ułatwia studiowanie i chroni przed różnego rodzaju przykrymi niespodziankami.

Regulamin studiów UG określa organizację i tok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, prowadzonych przez Uniwersytet Gdański, oraz związane z nimi prawa i obowiązki studentów, w tym między innymi:

1) czas trwania roku akademickiego;

2) warunki i tryb odbywania zajęć dydaktycznych;

3) stosowane skale ocen;

4) tryb przeprowadzania, na wniosek studenta lub promotora, otwartego egzaminu dyplomowego;

5) tryb skreślania z listy studentów;

6) warunki:

a) odbywania studiów według indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów, z uwzględnieniem opieki naukowej,

b) przyznawania urlopów,

c) wznawiania studiów,

d) zmiany kierunku lub formy studiów,

e) przeprowadzania egzaminów i uzyskiwania zaliczeń,

f) dopuszczenia do egzaminu dyplomowego,

g) ukończenia studiów;

7) warunki właściwej realizacji procesu dydaktycznego, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb studentów będących osobami niepełnosprawnymi.

8) warunki odbywania studiów przez studentów przyjętych na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, z uwzględnieniem indywidualnego planu studiów i opieki naukowej.

 

Organem właściwym w sprawach toku studiów nieuregulowanych przepisami Regulaminu Studiów i niezastrzeżonych na rzecz innych organów jest dziekan.

Regulamin Studiów Uniwersytetu Gdańskiego dostępny jest na stronie UG.