Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Prawo do konsultacji i wglądu do swojej pracy

Student ma prawo do konsultacji u nauczyciela akademickiego oraz innych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne.

W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników pisemnego zaliczenia lub egzaminu student ma prawo wglądu do swojej pracy. Do tego terminu nie wlicza się okresu przerwy międzysemestralnej w semestrze zimowym.